Bazalt

 • Gurluşyk materialy Tebigy bazalt daşy / Gara merjen bazalt / gök daş / içki we daşarky bezeg üçin lava daşy / binagärlik / binanyň dizaýny

  Gurluşyk materialy Tebigy bazalt daşy / Gara merjen bazalt / gök daş / içki we daşarky bezeg üçin lava daşy / binagärlik / binanyň dizaýny

  Bazalt gaty eredilen lagadan ýasalýar.Eartherdäki iň dykyz daşlaryň biridir.Gatylygy, reňkiniň birmeňzeşligi we tükeniksiz gutarmak mümkinçilikleri Bazalty içerki ýa-da daşarky goşundylar, şol sanda örtük we suw aýratynlyklary üçin amatly edýär.

  Bazalt daşy diwar daşy bilen örtülip bilner, plitkalar, pol, basgançaklar, penjireler, pürsler, basgançaklar, pürsler, kublar, diwar, palisadalar, kiçijik plitalar we ş.m. Uly plitalar ýok.

  Oorapyk ýa-da açyk pol, ýaşaýyş jaýlarynda diwar plitalary, myhmanhanalar, willalar, hassahana, uniwersitet, ofis zaly, söwda merkezi, baglar, golf meýdançasy, tans zallary, suw aýratynlygy, meýdançalar, awtoulag duralgasy we köpçülik ýerleri üçin ulanyň.

 • Diwar paneli / pol / basgançak / basgançak / diwar / gara reňkdäki peýzacape / gara bazalt / Hytaý gara / gara merjen bazalt / gök daş üçin tebigy arzan bazalt kafel

  Diwar paneli / pol / basgançak / basgançak / diwar / gara reňkdäki peýzacape / gara bazalt / Hytaý gara / gara merjen bazalt / gök daş üçin tebigy arzan bazalt kafel

  Tebigy bazalt daşy, Bluestone, Lava daşy, Andesit daş materiallary içerki we daşarky bezeg üçin gowy gurluşyk materiallarydyr.Olar ygtybarly we köp taraply, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.

  Esasy önümlerimiz aşakdakylar:

  Countertop, Island, Vanity Top, Bar Top, Vanna, Gämi, pol we diwar plitalary, Step & Riser, Paver, Kerbstone, Kub, Cobblestone, Serhetler, Diwar örtükleri we ş.m.

 • Çal reňkli / gara / ýalpyldawuk / gök daş / Andesit / Daş / Granit Bazalt

  Çal reňkli / gara / ýalpyldawuk / gök daş / Andesit / Daş / Granit Bazalt

  Gara bazalt / gara merjen bazalt gaty meşhur gurluşyk daş materialy, pol we diwar plitalary, asma daşlar, penjire esbaplary, daş daşlary, bag mebelleri üçin köp ulanmakdan başga-da, islendik daş önümlerine öndürilip bilner. aşhana otaglary, hammam biderekligi, stoluň ýokarsy, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk, gyrymsy agaç, çäge çüýşesi, suw çüýşesi, deri, ýykylan, ýanýan we ş.m. bar. Bazalt daş materiallary gurluşyk taslamalarynda içki we daşarky bezeg üçin ajaýyp saýlawdyr.

 • Gyzgyn satuw çal bazalt / Andesit / içerki / daşarky / açyk pol / diwar / suw aýratynlygy / peýzacape / bag dizaýny / bina dizaýny

  Gyzgyn satuw çal bazalt / Andesit / içerki / daşarky / açyk pol / diwar / suw aýratynlygy / peýzacape / bag dizaýny / bina dizaýny

  Çal bazalt / Andesit daşy çal reňkli bazaltyň bir görnüşidir, bu bazalt esasan pol plitalary, diwar plitalary, täjirçilik we ýaşaýyş jaýynyň içerki we daşky görnüşi üçin ulanylýar, hormat goýlan iň adaty görnüş.

  Bazalt sütünlerinden, deslapky burawlanan bazalt sütünlerinden, bir ujy tekiz kesilen / burç kesilen bazalt sütünlerinden, soňra ýalpyldawuk / altyburç / bäşburçly bazalt örtüklerinden bazalt bag çyralaryna, bazalt önümlerine köp dürli önüm berýäris. oturgyçlar, bazalt diwar, suw aýratynlyklary, stol üstleri, legenler, küýzeler, basgançaklar, örtük, peýzaapes we ş.m.

 • Arzan bahasy Lava daşy / Andesit daşy / Wulkan bazalt daşy / Aýyň üstü / Patio / howly / howuz kenary üçin tebigy ýer

  Arzan bahasy Lava daşy / Andesit daşy / Wulkan bazalt daşy / Aýyň üstü / Patio / howly / howuz kenary üçin tebigy ýer

  Lava daşy aslynda wulkan atylmagyndan emele gelen daşdyr.Agramy gaty ýeňil we çal reňkli gödek daş.Bazaltyň (lava daşynyň) geň tarapy wezikulýar, alveolat we tebigydyr, kesilen ýerinden çukurlar ýokarky we kiçi aşakylarda has uly we has ýokary konsentrirlenendir.Daş görnüşindäki bu material, beýleki daş materiallarynyň aýratyn deşikleri üçin ýok aýratynlygy bar, meselem, termiki izolýasiýa sesini siňdirýär.

  CDPH lava bazalt daş plitalary, gaplar we kerpiçler köplenç ýollar, landşaft, açyk duşlar, kaminler, howuz, eýwanlar, awtoulag duralgalary, köpçülik meýdançalary, jaýyň beýleki ýörite döredilen ýerleri we hökümet binalary üçin ulanylýar.

 • Gat kafel üçin tebigy gök daş / asma daş / diwar örtügi / basseýn / göçüriji daş / patio örtükleri / fasad / däli asma / baýdak daşy

  Gat kafel üçin tebigy gök daş / asma daş / diwar örtügi / basseýn / göçüriji daş / patio örtükleri / fasad / däli asma / baýdak daşy

  “Bluestone” bazaltyň bir görnüşi, açyk açyk güýmenje üçin ajaýyp saýlawdyr, “bluestone” gabat gelýän çylşyrymlylygy özünde jemleýär.Bluestone toprakly gök we çal kömürleriň garyndysy bilen häzirki zaman gözelligini açyk gurşawda berýär.Elbetde, önüme premium gutarmagyny üpjün etmek üçin deslapky gurnama we gurnama tehnikasyny talap edýär.Güýçli we umumy deňagramly tebigy daş, gök daş, açyk meýdançalaryň köpüsini geýmek üçin ulanylyp bilner.Süýşmeýän we giň formatlary, galyňlygy we görnüşi bilen özboluşly islenýän peýza .y döretmek hiç haçan aňsat däldi.

 • Gözenekli gara lava bazalt daşy / ýalpyldawuk / hormatlanan / çotga / asma daş / bag basgançak daşy / howly we gazon üçin dem alýan lava daşy

  Gözenekli gara lava bazalt daşy / ýalpyldawuk / hormatlanan / çotga / asma daş / bag basgançak daşy / howly we gazon üçin dem alýan lava daşy

  Lava aslynda wulkan atylmagyndan emele gelen daşdyr.Agramy gaty ýeňil we çal reňkli gödek daş.Bazaltyň (lava daşynyň) geň tarapy wezikulýar, alveolat we tebigydyr, kesilen ýerinden çukurlar ýokarky we kiçi aşakylarda has uly we has ýokary konsentrirlenendir.Daş görnüşindäki bu material, beýleki siňdiriji we ýylylyk izolýasiýasy ýaly aýratyn deşikleri üçin başga daş materiallarynyň ýok aýratynlygy bar.

  CDPH lava bazalt daş plitalary, gaplar we kerpiçler köplenç ýollar, peýza., Açyk duşlar, kaminler, howuz, eýwanlar, awtoulag duralgalary we jaýyň beýleki ýörite döredilen ýerleri üçin ulanylýar.

 • Akwarium peýza .y hökmünde bar bolan gyzyl / gara / köp reňkli bazalt daşy / wulkan gaýasy / lava

  Akwarium peýza .y hökmünde bar bolan gyzyl / gara / köp reňkli bazalt daşy / wulkan gaýasy / lava

  Lava gaýasy / Wulkan daşy (köplenç pomza ýa-da gözenek bazalt diýlip atlandyrylýar) wulkan ýarylandan soň wulkan aýnasy, minerallar we köpürjikler arkaly emele gelen örän gymmatly gözenekli we daşky gurşawy goramak daşydyr.Köp gözenekleri, ýeňil agramy, ýokary güýji we ýylylyk izolýasiýasy bar.

  Bu wulkan atylmagy wagtynda wulkan aýnasy, mineral we howa köpügi bilen emele gelen gymmatly we poliporly daşyň bir görnüşidir.

  Onda natriý, magniý, alýumin, kremniý, kalsiý, titanium, marganes, demir, nikel, kobalt, molibden we beýleki onlarça minerallar we yz elementleri bar.

  Onda radiasiýa ýok.

  Uzak infragyzyl magnit tolkuny, Aýyň üstki daşy bar.

  Slaýd, kislota we aşgar subutnama.

  Ses siňdiriji we izolýasiýa.

 • Gat kafel üçin tebigy gök daş / asma daş / diwar örtügi / fasad / pişik penjesi / Hytaý gök daş

  Gat kafel üçin tebigy gök daş / asma daş / diwar örtügi / fasad / pişik penjesi / Hytaý gök daş

  “Bluestone” bazaltyň bir görnüşi, açyk açyk güýmenje üçin ajaýyp saýlawdyr, “bluestone” gabat gelýän çylşyrymlylygy özünde jemleýär.Bluestone toprakly gök we çal kömürleriň garyndysy bilen häzirki zaman gözelligini açyk gurşawda berýär.

  Elbetde, önüme premium gutarmagyny üpjün etmek üçin deslapky gurnama we gurnama tehnikasyny talap edýär.

  Güýçli we umumy deňagramly tebigy daş, gök daş, açyk meýdançalaryň köpüsini geýmek üçin ulanylyp bilner.Süýşmeýän we giň formatlary, galyňlygy we görnüşi bilen özboluşly islenýän peýza .y döretmek hiç haçan aňsat däldi.