Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy

  • Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy (5)
  • Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy (1)
  • Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy (2)
  • Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy (3)
  • Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy (4)
  • Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy (6)
  • Hytaýda täze aýak yzy, Lanzhou taslamasy tamamlandy (7)

Bu taslama owadan Lanzhou şäherinde ýerleşýär.Hytaýyň ýüzlerçe şäheriniň arasynda Lanzhou ene derýasynyň geçýän ýeke-täk şäheridir.Bilen
demirgazykda Baýta dagynyň we günortada Wuquan dagynyň goşulmagy, hakykatdanam Fengşui üçin gymmatly ýer..Sygyr etiniň tagamlary hem ysly, hem hoşboý ysly.Theurt boýunça giňden tanalýarlar we Lançhououda aýrylmaz ýerli hünärdir.

Lanzhou Seine Park şeýle hem naharhana gurdy we konferensiýa otagy taslamasy, birinji tapgyrda eýesi üçin gurlan wagtlaýyn restoran we konferensiýa otagydyr.
Seýn Park.Hyzmat möhleti 3 ýyl.

Jaýyň täzeden gurulmagy üçin eýesiniň has ýokary talaplary bar we müşderi, eýesiniň ulanyş möhleti gutarandan soň ony birnäçe gezek ulanyp biljekdigine umyt edýär.Şonuň üçin birnäçe gezek söküp we ýygnap boljak guty görnüşli öý önümi saýlanýar.Öndürijiler barlag we aragatnaşyk geçirdiler.Netijede, Çengdong çuňňur dizaýn ukyby we ajaýyp önüm hili bilen müşderileri haýran galdyrdy we sargyt gazandy!

Taslama birinji gatda 32 6 metrlik guty jaýyny, ikinji gatda 18 metrlik 18 sany guty jaýyny ulanýar.Olaryň arasynda 12 metrlik guty jaýlary Hytaýda ilkinji gezek bir wagtyň özünde ýygnan 200-300 adamyň islegini kanagatlandyrmak üçin ulanylýar.Sütünlere rugsat berilýär.Taslama bölümi we önümçilik bölümi tarapyndan geçirilen köp synaglardan we gurnamalardan soň önümiň ýük göterijisi, zeýkeş, gurluş balansy we beýleki meseleler ahyrsoňy çözülýär we kanagatlanarly önümler müşderilere ýetirilýär, bu bolsa Çengdongymyzyň bazara we müşderidigini görkezýär. ugrukdyrylan marketing strategiýasy, Çengdongyň güýçli gözleg we hyzmat mümkinçiliklerini hem görkezýär.

Müşderiniň gurluşyk meýilnamasy bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ýerine ýetiriji bölüm 11-nji dynç alyşdan ýüz öwürdi, önümçilik, synag we ulag üçin iş wagtyndan artyk we iş wagtyndan artyk işledi we mümkin boldugyça çalt sahypa iberildi.Sahypanyň gurluşyk şertleri dar we eýesi gurmak işinde täze düzediş talaplaryny hem öňe sürer.Sahypanyň ýolbaşçylary we gurnama toparynyň ussatlary ýeterlik sabyrly, seresap we çynlakaý iş alyp barýarlar, tertipli tertipleşdirýärler we ajaýyp gurnama düzediş mümkinçiliklerine eýe bolýarlar we ahyrynda müşderileri alýarlar we eýesiniň öwgüsi gurnama we kabul ediş işini hem üstünlikli tamamlady we olary öwdi!