Elektrik sim

 • Iň oňat baha seti torlaýyn kabel kategoriýasy 5e Pass tor analizatory

  Iň oňat baha seti torlaýyn kabel kategoriýasy 5e Pass tor analizatory

  Bu önüm ýapyk gorizontal iş meýdany simlerinde, ýapyk LAN simlerinde giňden ulanylýar.

  Ulanyş aýratynlygy şulary öz içine alýar:

  (1).90 metr aralykda 100MHz geçirijilik giňligini üpjün edýär we adaty amaly tizligi 100 Mbit / s.

  (2).Bu önüm ýapyk gorizontal iş meýdany simlerinde, ýapyk LAN simlerinde giňden ulanylýar.

  (3).Önüm geçiriji hökmünde ýokary hilli kislorodsyz mis ulanýar we elektrik geçirijiniň öndürijiligi ygtybarly we ajaýyp, super bäş ulgam görkezijisine ýetýär we ep-esli geçýär, ulgam baglanyşygy üçin ep-esli goldaw berýär, amatly we çalt gurluşyk we goýmak.

   

 • SYV gaty polietilen izolýasiýa edilen koaksial kabel

  SYV gaty polietilen izolýasiýa edilen koaksial kabel

  SYV gaty polietilen izolirlenen koaksial kabeli aňladýar we milli standart kod radio ýygylyk kabeli bolup, “wideo kabeli” hem diýilýär.Adatça aýdylýan wideo kabeli telewizion kabel bolup, howpsuzlyk pudagynda gözegçilik kameralary üçin kabel hökmünde hem ulanylyp bilner.

  Wideo signallarynyň iberilmegi, analog signallary geçirmek üçin ýapyk zynjyrly gözegçilik, wideo konferensiýalary, wideo interkom ulgamlary we ş.m. üçin ulanylýan wideo baseband analog signallaryny geçirmek üçin ulanylýan koaksial kabeldir.

 • YTTW izolirlenen çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  YTTW izolirlenen çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  YTTW izolirlenen çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel. Bu, esasan, 750V naprýatageeniýeli uly şäherlerde belent binalar, güýmenje ýerleri we ýokary hilli we ýokary howpsuzlygy talap edýän köp sanly gurluşyk taslamalary üçin amatlydyr.

 • NG-A (BTLY) Alýumin örtükli üznüksiz ekstrudirlenen mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  NG-A (BTLY) Alýumin örtükli üznüksiz ekstrudirlenen mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  NG-A (BTLY) kabeli, BTTZ kabeli esasynda işlenip düzülen täze nesil mineral izolýasiýa kabeli.BTTZ kabeliniň artykmaçlyklaryndan başga-da, BTTZ kabeliniň meselelerini we kemçiliklerini hem ýeňip geçýär.Önümçiligiň uzynlygy çäksiz bolansoň, aralyk bogunlar talap edilmeýär.BTTZ kabelinden 10-15% maýa goýum çykdajylaryny tygşytlaýar.

 • BTTZ mis ýadrosy mis gaby magneziý oksidi izolýasiýa geçirmeýän kabel

  BTTZ mis ýadrosy mis gaby magneziý oksidi izolýasiýa geçirmeýän kabel

  BTTZ mis ýadrosy mis gaby magneziý oksidi izolýasiýa geçirmeýän kabel.Bu önüm GB / T13033-2007 “Bahasy 750V we ondan pes bolan mineral izolýasiýa kabelleri we terminallary” laýyklykda öndürilýär, şeýle hem Halkara elektrotehniki komissiýasy IEC, Iňlis standarty, German standarty we Germaniýanyň standartlary boýunça öndürilip bilner. Ulanyjynyň isleglerine görä Amerikan standarty.
  Bu önümiň ulanylýan elektrik liniýalary esasan esasy elektrik geçiriji, ýangyndan goramak ulgamlary we kompýuter otaglaryna gözegçilik liniýalarydyr.

 • BBTRZ Çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  BBTRZ Çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel

  Organiki däl mineral izolýasiýa kabeli, çeýe ýangyna garşy kabel diýlip hem bilinýär, geçirijisi gysylan mis simlerden, izolýasiýa gatlagy hökmünde köp gatly mika lentasy bilen, mika lentasy esasy material hökmünde aýna süýümli matadan, daşky gatlagy bolsa uzynlygyna örtülendir we mis lenta bilen kebşirlendi.Daşky gabyk emele getirmek üçin ýapyk we tekiz daşky gabyk spiral görnüşe basylýar.Esasan ofisler, myhmanhanalar, myhmanhanalar, konferensiýa merkezleri, metro, awtoulag ýollary, ýeňil relsler, hassahanalar we beýleki gür ilatly we ýerasty ýerler ýaly gurluşyk pudaklarynda, himiýa, metallurgiýa, elektrik energiýasy we ýokary ýaly senagat we magdan kärhanalarynda ulanylýar. temperatura.

  BBTRZ Çeýe mineral izolýasiýa ýangyn geçirmeýän kabel.Kabel geçiriji, gowy egilmek häsiýetli gysylan mis simlerden ýasalýar.Izolýasiýa gatlagy, 1000 gradusdan ýokary temperatura çydap bilýän mineral izolýasiýa materialyndan ýasalýar.Suw geçirmeýän izolýasiýa gatlagy polietilen izolýasiýa materialyny ulanýar.

 • KVV22 Elektrik Kabel Dolandyryşy Agyr mis ýadrosy çeýe ýangyna çydamly elektrik sim kabeli

  KVV22 Elektrik Kabel Dolandyryşy Agyr mis ýadrosy çeýe ýangyna çydamly elektrik sim kabeli

  PVC izolýasiýa edilen PVC örtükli dolandyryş kabeli, 450 / 750V naprýa .eniýe we ondan aşakda ýa-da 0.6 / 1kV we aşakda gözegçilik, signal, gorag we ölçeg ulgamlaryny geçirmek üçin amatlydyr.

 • Gyzgyn satuw adaty dolandyryş simini, KVV görnüşine bölmek mümkin

  Gyzgyn satuw adaty dolandyryş simini, KVV görnüşine bölmek mümkin

  PVC izolýasiýa edilen PVC örtükli dolandyryş kabeli, 450 / 750V naprýa .eniýe we ondan aşakda ýa-da 0.6 / 1kV we aşakda gözegçilik, signal, gorag we ölçeg ulgamlaryny geçirmek üçin amatlydyr.

 • Energiýa saklaýan batareýa kabeli bilen fotoelektrik kabeli

  Energiýa saklaýan batareýa kabeli bilen fotoelektrik kabeli

  Fotowoltaik kabeli, 120 ° C temperaturaly elektron şöhleli biri-birine bagly kabel.Highokary mehaniki güýji bolan radiasiýa bilen baglanyşykly material.Özara baglanyşyk prosesi polimeriň himiki gurluşyny üýtgedýär we ýanýan termoplastiki material geçip bolmaýan elastomer materialyna öwrülýär.Özara baglanyşyk radiasiýasy, degişli enjamdaky agyr şertlere çydap bilýän kabel izolýasiýasynyň ýylylyk, mehaniki we himiki aýratynlyklaryny ep-esli gowulandyrýar.Howa gurşawy, mehaniki zarba garşy duruň.IEC216 halkara standartyna laýyklykda, fotowoltaik kabellerimiziň açyk gurşawdaky hyzmat möhleti rezin kabellerden 8 esse, PVC kabellerinden 32 esse köp.Bu kabeller we gurnamalar diňe bir iň gowy howa garşylygy, UV garşylygy we ozona garşylygy däl, eýsem -40 ° C-den 125 ° C-e çenli has giň temperatura üýtgemegine hem çydap biler.

 • YJV22 XLPE izolýasiýa edilen polat lenta görnüşli PVC örtükli elektrik kabeli

  YJV22 XLPE izolýasiýa edilen polat lenta görnüşli PVC örtükli elektrik kabeli

  YJV22 XLPE izolýasiýa edilen polat guşakdan ýasalan PVX örtükli elektrik kabeli içerde, çukur kanallarynda, kabel çukurlarynda we göni ýer astynda gömülýär.Kabel mehaniki daşarky güýje çydap bilýär, ýöne uly dartyş güýjüne çydap bilmeýär.

 • YJV XLPE izolýasiýa edilen PVC örtükli elektrik kabelleri

  YJV XLPE izolýasiýa edilen PVC örtükli elektrik kabelleri

  XLPE izolýasiýa edilen elektrik kabeli diňe bir ajaýyp elektrik häsiýetlerine, mehaniki aýratynlyklaryna, ýylylygyň garramagyna, daşky gurşawa garşy durnuklylygyna we himiki poslama garşylygy bilen çäklenmän, eýsem ýönekeý gurluşy hem-de ulanmak aňsat, aşak düşmek bilen çäklenmän, uzak möhletli iş temperaturasy Highokary ( 90 dereje), uly geçirijilik kuwwaty we beýleki artykmaçlyklar, XLPE izolýasiýa edilen elektrik kabel önümleri ýalyn öçüriji we ýangyn saklaýjy XLPE izolýasiýa elektrik kabelleriniň doly toplumyny öz içine alýar.

 • WDZ-BYJ / WDZN-BYJ Mis ýadrosy LSZH Özara baglanyşykly poliolefin izolýasiýasy / oda çydamly sim

  WDZ-BYJ / WDZN-BYJ Mis ýadrosy LSZH Özara baglanyşykly poliolefin izolýasiýasy / oda çydamly sim

  Daşary ýurtlardan getirilýän ekologiýa taýdan arassa poliolefini kabul edýär, ajaýyp çeýeligi, ýarylmagy aňsat däl we ýakyp bolmaýan ýalyn saklaýjy häsiýetlere eýe.Onda tüsse ýok, zäherli gaz ýok diýen ýaly.
  WDZ-BYJ izolýasiýa çalyşýan önüm hökmünde IEC227 standart daşky gurşawy goramak täze nesil alaw saklaýjy, biri-biri bilen baglanyşdyrylan pes tüsse halogen erkin poliolefini kabul edýär.Ajaýyp ýangyn saklaýjy, pes tüsse we pes zäherleýiş aýratynlyklaryna eýedir we adaty halogen saklaýan polimer ýakylanda, adamlary oňaýsyzlaşdyrýan we häzirki simiň ösüş tendensiýasyny görkezýän enjamlary zaýalaýan iň köp tüsse öndürýär. we kabel.

12Indiki>>> Sahypa 1/2