Tekiz paket konteýner

 • Modully tekiz paket Livingaşaýyş prefab konteýner öýi ofis we naharhana hökmünde ulanylyp bilner

  Modully tekiz paket Livingaşaýyş prefab konteýner öýi ofis we naharhana hökmünde ulanylyp bilner

  Biziň maksadymyz, müşderilere tekiz gaply konteýner jaýlary we ş.m. ýaly ýokary hilli modully jaýlar bilen üpjün etmek we içerki we daşary ýurtly müşderilere tüýs ýürekden ýokary hilli hyzmatlary bermek, bäsdeşlik nyrhlarynda giň göwrümli göçme polat prefab kiçi ykjam enjam Hytaýda göçme modully prefab konteýner jaýlary, size ýokary hilli we arzan bahaly önümler hödürläris.

  Hytaý konteýner jaýlary, taýýar önümler bäsdeşlik bahalaryna eýedir, önümlerimiz ýa-da gaýtadan işlemek hyzmatlarymyzy bermek isleseňiz, biziň bilen habarlaşyň

 • Iň soňky öndürilen 20 metrlik bukulýan tekiz gap gaply jaý

  Iň soňky öndürilen 20 metrlik bukulýan tekiz gap gaply jaý

  Biz elmydama ýokary hilli önümleri we sarp edijileri goldamagy maksat edinýäris.Tekiz gaply konteýner jaýymyz amatly transport, ýokary gurnama netijeliligi we poslama garşylyk aýratynlyklaryna eýedir we restoranlary we ofis jaýlaryny gurmak üçin has gowy saýlawdyr.Soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 • Hytaýda öndürilen hammamly ýokary hilli giňeldilip bilinýän kiçijik konteýner jaý

  Hytaýda öndürilen hammamly ýokary hilli giňeldilip bilinýän kiçijik konteýner jaý

  Hytaýda öndürilen hammamly ýokary hilli giňeldilip bilinýän kiçijik konteýner jaý, öndürýän önümlerimizde ulanyjynyň tejribesini üpjün edip biljek hammam bolup biler.Önümlerimiz, umuman alanyňda, müşderiler tarapyndan ykrar edilýär we ynanýar we ýokary abraýly Hytaýyň kiçi metal Awstraliýa standartlarynyň hemişe üýtgeýän ykdysady we sosial zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.Konteýner prefab kaşaň jaýlar, öz wagtynda eltiş tertibini, häzirki zaman dizaýnyny, müşderilerimiz üçin ýokary hilli we aç-açanlygy saklaýarys.Maksadymyz, bellenilen möhletde ýokary hilli çözgütler bermek.Maslahat berjek degişli maglumatyňyz bar bolsa, bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 • Pes bahasy 20ft tekiz paket prefab giňeldilen konteýner öý we pol meýilnamalary

  Pes bahasy 20ft tekiz paket prefab giňeldilen konteýner öý we pol meýilnamalary

  Kompaniýamyz, poslama garşy, ýokary integrirlenen, modully we bitewi ykjam bolan tekiz gaply konteýner jaýlary we prefabrik konteýner jaýlary ýaly köp görnüşli jaýlary üpjün edip biler.Hytaýda arzan konteýner jaýynyň bahasy, arzan bahaly konteýner jaýy, tejribe, işlerimizde müşderilerimiziň elmydama ynamyndan peýdalanmagy üpjün edýär.Wepalylygymyz we ygrarlylygymyz size elmydama hormat bilen hyzmat edýär.Has giňişleýin maglumat üçin şu gün biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • OEM Hytaý zawodynyň poslama çydamly Prefab tekiz paket modully göçme konteýner jaýy

  OEM Hytaý zawodynyň poslama çydamly Prefab tekiz paket modully göçme konteýner jaýy

  OEM Hytaý zawodynyň poslama çydamly “Prefab” tekiz paketli modully ykjam konteýner jaýlary ýokary hilli ýokary öndürijilik aýratynlyklaryna eýedir.Höwesli, ynkylapçy we gowy taýýarlanan toparyň siziň bilen gowy we özara peýdaly iş gatnaşyklaryny çalt ýola goýup biljekdigine ynanýarys.Müşderilerimiziň harytlarymyzdan we hyzmatlarymyzdan kanagatlanmagy bizi hemişe bu işde has gowy etmäge iterýär.Baglanyşykly önümleri we sitatalary almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

 • Hytaýda ýokary bahadan satylýan ýokary hilli tekiz gap konteýner jaý jaýy

  Hytaýda ýokary bahadan satylýan ýokary hilli tekiz gap konteýner jaý jaýy

  Tekiz konteýner öýümiz poslama garşy, tupana garşylygy we aňsat gurnama aýratynlyklaryna eýedir.Kompaniýamyzyň esasy konteýner öýi, konteýnerler öýümizi ýaşaýyş jaýy hökmünde ulanyp bilýän, has amatly we amatly bahanyň, giň meýdanyň we amatly gurnama aýratynlyklaryna eýedir, Gaty gurşawly in engineeringenerçilik taslamalarynda işçileriň iýmit we ýaşaýyş jaý meselesi hemişe adamlary biynjalyk edýär. .Konteýner jaýlaryny ulanmak bilen, işçileriň iş netijeliligini netijeli ýokarlandyryp, işçilere gowy iş we ýaşaýyş gurşawyny berip biler.Tekiz konteýner jaýlarymyzy diňe bir ýaşaýyş jaýy hökmünde däl, eýsem kafelerde, restoranlarda we ofislerde hem ulanyp bolýar.Eger baglanyşykly zerurlyklaryňyz bar bolsa, maglumat we sitatalar üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 • Hytaý üçin 20L / 40FT tekiz paket konteýner öýi / modully jaý / prefab öýi üçin baha sanawy

  Hytaý üçin 20L / 40FT tekiz paket konteýner öýi / modully jaý / prefab öýi üçin baha sanawy

  Çengdong, alyjylary doly kanagatlandyrmak üçin ýokary hilli we arzan bahaly 20FT / 40FT giňeldilip bilinýän tekiz gaply konteýner jaýlary / modully jaýlar / prefabrik jaýlary arzan bahadan üpjün etmegi maksat edinýär.Has giňişleýin maglumat we sitatalar üçin islän wagtyňyz basyp bilersiňiz Aşakdaky düwmeden sitata alyň
  “China Flat Pack Container House” we “Folding Container House” -yň baha sanawyny almak isleseňiz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

 • 2022 arzan geleşikler restoran we ofis üçin arzan bahaly arzan konteýner jaýy

  2022 arzan geleşikler restoran we ofis üçin arzan bahaly arzan konteýner jaýy

  Highokary hilli we arzan bahadan aýrylýan tekiz paket konteýnerlerimiz, restoran we ofis ýaly ýerler üçin amatly, elmydama göze görnüp duran zähmet bilen işleýäris, ýokary hilli tekiz paket arzan bahaly arzan konteýnerleri üpjün edýäris we hil taýdan kepillendirilen önüm öndüriji bolmaga çalyşýarys. .Önümlerimiz esasan ABŞ, Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Demirgazyk Amerika we Europeewropa we beýleki ýurtlara eksport edilýär.Hilimiz hökman kepillendirilýär, önümlerimiziň haýsydyr biri bilen gyzyklanýan bolsaňyz ýa-da sargyt sargytlaryny ara alyp maslahatlaşmak isleseňiz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

 • Qualityokary hilli 20 aýakly tekiz paket konteýner öýi we umumy ýaşaýyş jaýy

  Qualityokary hilli 20 aýakly tekiz paket konteýner öýi we umumy ýaşaýyş jaýy

  Halkara derejesinde ykrar edilen önüm hökmünde tekiz gaply konteýner jaýlary gowy izolýasiýa, ajaýyp möhürlemek, çeýe kombinasiýa we erkin hereket etmek artykmaçlygyna eýe.Gurluşyk, söwda, senagat, bilim, magdançylyk, nebit, betbagtçylyk we harby meselelerde ulanyldy.Kesgitlenen ululygy bilen konteýner jaýy, saýlanan funksiýasyna esaslanyp dizaýn edilip we üç ölçegli ugurda birleşdirilip bilner.Çalt gurnama aýratyn tekiz paketde we taýýarlanan böleklerde ýerleşýär.Modully jaýlary ýol, otly we deňiz arkaly daşamak üçin ýygnap we ýygnap bolýar.