Tebigy gara daş diwarlar, bazalt deriniň aýratynlygy diwar daşy, tebigy bölünen ýüz, daş arhitekturasy, diwar örtügi

Gysga düşündiriş:

Söwda ýa-da ýaşaýyş jaýyňyza häsiýet duýgusyny goşmak isleseňiz, CDPH diapazonynyň bölünen ýüz diwaryndaky önümleri göz öňünde tutuň.

“Gara daş diwar” tebigy daşyň birmeňzeş görnüşini we duýgusyny öndürmek üçin döredilen, gaty kyn gutarnykly üpjün etmek üçin döredilen we elýeterli býudjetde bölünen ýüz görnüşinde bolýar.

Bölünen ýüzi yzygiderli iň meşhur binagärlik gurluşyk bölümi bolup durýar, sebäbi özboluşly dokma ýüzüni hödürleýär we boýag derejeli önüm hökmünde ýa-da dürli özüne çekiji reňklerde öndürilip bilner.Bölünen ýüz blokynyň önümçilik prosesi sebäpli, binanyň dizaýnyna estetiki çuňlugy hödürleýän iki birlik birmeňzeş däl.

Bölünen ýüz daşymyz ýük göteriji diwar ýa-da şkaf hökmünde ulanylyp bilner we beýleki binagärlik bloklary bilen gowy garyşýar.

Bölünen ýüz daşy izolýasiýa täsiri, ses siňdiriji we oda çydamly - teatrlar, mekdepler we şäher binalary ýaly täjirçilik taslamalarynyň gurluşygynda ileri tutulýan önüme öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumat

Material 100% tebigy daş Haryt şifer, kwars, granit, gum daşlary we ş.m.
Daş reňkler Ak, çal, goňur, gara, pasly, gyzyl, gülgüne, ýaşyl we ş.m. Üçin ulanyň Içki we daşarky diwar, bag, villa, myhman otagy, ýatylýan otag we ş.m.
Ölçegi Tekiz tagta: 150 × 600mm Galyňlyk Abt 10 - 35mm
Şahadatnama ISO9001, CE, SGS MOQ 100 inedördül metr, kiçi synag buýrugyny kabul ediň
Gaplamak Kwartira tagtasy:4 sany karton / karton, 36 karton / sandyk, 32 sandyk / gap Tamamlamak Sawn & Rough
Tölegiň şerti Göz astynda L / C,T / T,Western Union Söwda şertleri EXW, FOB, CIF, CNF we ş.m.
Gelip çykyşy Hytaý Önümçilik kuwwaty Aýda 20000 inedördül metr
Nusgalar Mugt nusgalar bar, ýük ýygnamak nusgasy.

NYME ÜÇIN Tebigat daşyny we amaly saýlaýarsyňyz

Näme üçin tebigat daşyny saýlaýarsyňyz? GÖRNÜŞLER
Dürli reňkler
Gowy izolýasiýa
Gurmak aňsat
Arassalamak üçin amatly
Tebigat bilen bilelikde dem alyň
Owadan bezeg täsirli
Çygly ýerler - Hawa
Içki diwarlar - Hawa
Içki gatlar - Hawa
Suw aýratynlygy - Hawa
Daşarky gaplar - Hawa
Daşky örtük - Hawa

Tebigy daş nagyş we reňk boýunça karýerden karýa çenli üýtgeýär, hatda blokirlemek üçinem bloklanýar.Adamlar sargytdan ozal özboluşlylygyna we gözelligine hormat goýmalydyrlar.Onuň häsiýetine baglylykda taslama üçin ajaýyp blok saýlamak üçin elimizden gelenini ederis.Şonuň üçin reňk aralygy barada alada etme.

Reňk saýlamak

1
3
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

IOT GOWY TEKLIP

1
2
3
4
5
6
7
8

Gap

1
2
3

KESEL okuwlary

4
3
2
1

KOMPANI PRA PROFILI

1998-nji ýylda döredilen CDPH, Hytaýdan we daşary ýurtlardan Granit, Bazalt, Slate we Medeniýet Daş ýaly tebigy daş önümleri üçin hünärmen we öňdebaryjy üpjünçi.

CDPH gurluşykçylar we söwda daş hünärmenleri üçin tebigy daş plitalary we gap-gaçlary, taýaklary, medeni daşlary, gabion diwarlaryny gözleýänler üçin Tebigy daşlar çözgüdi bilen üpjün edýär…

Daş plitkalarymyz, gapaklarymyz, şkaflarymyz we kerpiçlerimiz köplenç diwar örtmek, köpçülik meýdançasy, awtoulag duralgalary, ýol, peýzaapes, howuz taraplary, basgançaklar, ojaklar, duşlar we jaýyň beýleki ýörite döredilen ýerleri üçin ulanylýar.

Tebigy daşyň özboluşly gurluşy, tebigy duýgy döredýär .Bize ýokary hilli, baha, dürlilik we hyzmat hödürleýäris.

Isleýän ululygyňyzy / reňkiňizi / materialyňyzy / amaly meýdanyňyzy aýdyň,soň size has gowy kömek edip bileris, häzir habarlaşyň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Akwarium peýza .y hökmünde bar bolan gyzyl / gara / köp reňkli bazalt daşy / wulkan gaýasy / lava

   Gyzyl / gara / köp reňkli bazalt daşy / wulkan gaýasy ...

   ÖNÜMLERIES DÜZGÜNLIGI Lava gaýasy / Wulkan daşy (köplenç pomza ýa-da gözenek bazalt diýilýär) wulkan aýnasy, minerallar we köpürjikler tarapyndan emele gelen daşky gurşawy goramak daşydyr.Köp gözenekleri, ýeňil agramy, ýokary güýji we ýylylyk izolýasiýasy bar.Wulkan aýnasy, mineral we howa köpügi bilen emele gelen gymmatly we poliporly daşyň bir görnüşi ...

  • Arzan bahasy Lava daşy / Andesit daşy / Wulkan bazalt daşy / Aýyň üstü / Patio / howly / howuz kenary üçin tebigy ýer

   Arzan baha Lava daşy / Andesit daşy / Wulkan ...

   Önümiň beýany Lava daşy aslynda wulkan atylmagyndan emele gelen daşdyr.Agramy gaty ýeňil we çal reňkli gödek daş.Bazaltyň (lava daşynyň) geň tarapy wezikulýar, alveolat we tebigydyr, kesilen ýerinden çukurlar ýokarky we kiçi aşakylarda has uly we has ýokary konsentrirlenendir.Bu görnüşli daş materialyň beýleki sto ...

  • Arzan bahalar kebşirlenen mesh Gabion kapasasy bag üçin diwar saklaýar

   Arzan bahalar Kebşirlenen Meş Gabion Keýjini saklamak ...

   ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI Gabion, “uly kapasa” manysyny berýän italýan sözi gabbione-dan alnan.Gabion diwarlary gabionlardan ýa-da daşlar, çagyl, beton ýa-da galan gurluşyk materiallary bilen doldurylan uly kapasalardan ýa-da sebetlerden durýar.Bu uly sebetleri birleşdirip, agyr sim ulanyp birikdirip bolýar.Gabion diwarlary eroziýa garşy göreş, wagtlaýyn suw joşmasy ýaly dürli senagat ulanyşlaryny hödürläp biler.

  • Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin gök daş kafel şifer

   Asma / pol / diwar klasy üçin gök daş kafel şifer ...

   ÖNÜMLERINIES DÜZGÜNLIGI CDPH Slate, ýokary hili we gözelligi üçin saýlanan şifer pol plitalarynyň giň toplumyny hödürleýär.Ene tebigaty kämilleşdiriji däldi we islendik iki şifer plitanyň üstü hiç haçan birmeňzeş däl.Bu "adam tarapyndan döredilen" nusgalaryň bäsleşip bilmeýän zady.Dürli reňkler, ululyklar we bezegler bilen birleşdirilen bu umumy özboluşlylyk, bir zat döretmäge mümkinçilik berýär ...

  • Tebigy gurluşyk materiallary ýalpyldawuk / alawlanan / Hormatly ak / gara / çal / sary daş granit plitalary Içki we daşarky diwarlar, pollar, peýza .lar.

   Tebigy gurluşyk materiallary ýalpyldawuk / alawlanan / Hormatly ...

   ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI Tebigy daş materiallary ygtybarly we köp taraply bolup, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.Tebigy granit daşy gödek blok, tapawudyň ulanylyşyna ýa-da taslamasyna görä tapawut görnüşindäki üstünde işlemeli, ýalpyldawuk, ýanýan, esasan, ýapyk, daşarky gapy, bezeg, pol, diwar, hasap üstleri, biderek üstler, ýol asfalt, bag bezegi ...

  • Diwar paneli / pol / basgançak / basgançak / diwar / gara reňkdäki peýzacape / gara bazalt / Hytaý gara / gara merjen bazalt / gök daş üçin tebigy arzan bazalt kafel

   Diwar paneli / pol üçin tebigy arzan bazalt kafel ...

   NYME ÜÇIN Tebigat daşyny saýlaň we amaly - Hawa ...