Ativearamaz Ion mermer plitalary

 • Zawod, Hytaý öndürijisinde 900 × 1800 kafel pol mermer lomaý satuwy

  Zawod, Hytaý öndürijisinde 900 × 1800 kafel pol mermer lomaý satuwy

  Öňdebaryjy tehnologiýamyz, innowasiýa, özara hyzmatdaşlyk, peýdalar we öňe gidişlik ruhumyz bilen bir hatarda, Hytaý öndürijisinde 900 × 1800 kafel pol mermer lomaý satuw zawody üçin abraýly firma bilen biri-birimiz bilen abadan geljegi gurarys.
  Zawod Hytaý farfor keramiki poly bilen üpjün edildi Hakyky negatiw Ion, Haýsydyr bir önüm islegiňizi kanagatlandyrýan bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Islegleriňiziň ýa-da talaplaryňyzyň gyssagly ünsi, ýokary hilli önümleri, ýeňillikli bahalary we arzan ýükleri aljakdygyna ynanýarys.Bütin dünýädäki dostlary çagyrmak ýa-da gelmek, has gowy gelejek üçin hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin tüýs ýürekden garşy alyň!

 • Hytaýda hünär öndürýän zawod, ýokary hilli gurluşyk materiallary 900X1800mm

  Hytaýda hünär öndürýän zawod, ýokary hilli gurluşyk materiallary 900X1800mm

  Hytaý hünär zawody Mermer görnüşi Qualityokary hilli gurluşyk materiallary pol kafel 900X1800mm zawod, ýokary hilli önümler, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahasy we çalt eltip bermek.Önümlerimiz we çözgütlerimiz içerki we daşarky bazarlarda gowy satylýar.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli keramiki kafel üpjün edijileriniň biri bolmaga çalyşýar.Oorapyk ýa-da açyk bezeg gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size degişli maglumatlary we sitatalary bereris.

 • Arzan bahaly Hytaý 800 * 800 mermer keramiki gurluşyk materiallaryny ýasady, pol we diwar üçin ulanylyp bilner

  Arzan bahaly Hytaý 800 * 800 mermer keramiki gurluşyk materiallaryny ýasady, pol we diwar üçin ulanylyp bilner

  Pollarda we diwarlarda arzan bahaly 800 * 800 mermer keramiki gurluşyk materiallary ulanylyp bilner.Employeeshli işgärlerimiz ajaýyp önümleriň we abraýyň artykmaçlygymyzdygyna ynanýarlar.Müşderilerimize we özümize ýetmegiň esasy ýollarynyň ýokary hilli we gowy hyzmatdygyny bilýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň geljekdäki iş gatnaşyklary üçin biziň bilen habarlaşmagyny hoşal edýäris.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 • Hytaý üpjün ediji lomaý mermer süýümlere garşy restoran pol kafel / kafel (800 X 800 mm)

  Hytaý üpjün ediji lomaý mermer süýümlere garşy restoran pol kafel / kafel (800 X 800 mm)

  Örän oňat bezeg materiallary bolan 800 × 800, 750 × 1500 we ş.m. ýaly negatiw ion mermer plitalary bar.Ativearamaz ion tutuş beden mermer kafel, negatiw kislorod ionlaryny döredip bilýän tutuş beden mermer kafelidir.Öňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinterlemek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Şonuň üçin negatiw ion doly beden mermer kafel, adamyň ýaşaýyş gurşawynyň saglygy üçin örän peýdaly negatiw ion kafelidir. Bu makala esasan keramiki kafel önümleriniň 800 × 800 görnüşi bilen tanyşdyrylýar.

 • Adaty diwar bezegi Mermer plitkanyň hemme ýerinde çal (800 X 800)

  Adaty diwar bezegi Mermer plitkanyň hemme ýerinde çal (800 X 800)

  Negativearamaz ion mermer kafeliniň artykmaçlygy:

  1. negativearamaz ionlary goýberiň

  Negativearamaz ion kafelindäki tebigy minerallar howadaky suw molekulalaryna duşandan soň, toplanan yz zarýady suwy otrisatel ionlara we wodorod ionlaryna ionlaşdyrýar.

  2. Zyýanly gazlary bölüň

  Negativearamaz ion plitalary bilen bölünip çykýan negatiw ionlar, elektronyň redoks reaksiýasy arkaly ýapyk mebel, pollar, boýaglar we beýleki gurluşyk materiallary tarapyndan çykarylýan formaldegid we toluen ýaly zyýanly gazlary dargap biler.

 • Mermer daş plitalary Hytaýda mermer plitalary (800 * 800 mm)

  Mermer daş plitalary Hytaýda mermer plitalary (800 * 800 mm)

  Negativearamaz ion plitalary bilen bölünip çykýan negatiw ionlar, elektronyň redoks reaksiýasy arkaly ýapyk mebel, pollar, boýaglar we beýleki gurluşyk materiallary tarapyndan çykarylýan formaldegid we toluen ýaly zyýanly gazlary dargap biler.

  Ativearamaz ionlar ammiak gazy ýaly gaharlandyryjy gazlary dargap biler we şol bir wagtyň özünde howadaky tozany biri-birine çekmek we ulalmak üçin howadaky tozanlardan başlap, tozan bölejiklerine çenli negatiw ionlaryň adsorbsion täsirini ulanyp biler. toprak.

 • Gurluşyk materialy Köp nagyşly doly göwrümli mermer daş pol kafel

  Gurluşyk materialy Köp nagyşly doly göwrümli mermer daş pol kafel

  Köp kanally ýokary kesgitli inkjet tehnologiýasy, iň meşhur daşyň dokumasyny daşary ýurtdan çykarmak üçin ulanylýar we kerpiçiň üstünde dürli şekilli we görnüşli mermer gurluşy şekillendirilýär.Imitasiýa daş effekti wepalylykda ýokary we reňki arassa we näzikdir.

 • Gara meýdança aýna 750 × 1500 seriýaly mermer tutuş beden farfor pol kafel

  Gara meýdança aýna 750 × 1500 seriýaly mermer tutuş beden farfor pol kafel

  Bir daş köp taraply we gurluşy tekiz we tebigydyr.Kafeliň ýeke-täk gurluşy sebäpli döredilen programma çäklendirmesinden dynýar.Asma effekti, tebigy daşyň umumy ulanylyş täsirini hakykatdanam dikeldýän güýçli görüş duýgusy bilen tebigy gödek daş ýaly dürli-dürli.

 • 750X1500mm Mermer goýy çal çal reňkli kafel farfor poly we diwar bezegi

  750X1500mm Mermer goýy çal çal reňkli kafel farfor poly we diwar bezegi

  Çig mal gözegçiligi, kerpiç düzmek, peçiň temperaturasyna gözegçilik we geýmäge garşylyk talaplary berk we talap ediji, önümler berk we gaty, Mohs gatylygy pudagyň öňdebaryjy derejesine ýetýär.Kafeliň üstünde gaty zat bilen yzly-yzyna çyzylsa, çyzgylar görkezilmeýär we tehniki derejesi we gaty berkligi we geýim garşylygy görkezýän täze derejesi ýaly tekiz.

 • 600 × 1200 mermerden ýasalan plitkalar, öý poly we diwar bezegi hökmünde ulanylyp bilner

  600 × 1200 mermerden ýasalan plitkalar, öý poly we diwar bezegi hökmünde ulanylyp bilner

  Açyk effektli arassa tehnologiýany ulanyp, birnäçe takyk çap etmek tehnologiýasy bilen bilelikde, ýagtylygyň aşagynda ýalpyldawuk daşyň tebigy döwülmegi aýdyň dikeldilýär.

  Soýa sousy, kofe we ​​beýleki hapalar ýazylýar, çygly, kerpiçiň üstüne damýar, bäş minut garaşyň, soň bolsa polotensa bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň, kerpiçiň üstünde hiç hili hapalyk ýok.

 • Hytaýda ýasalan bezeg üçin 600 × 1200 negatiw Ion mermer kafel

  Hytaýda ýasalan bezeg üçin 600 × 1200 negatiw Ion mermer kafel

  Keramiki plitalaryň hiline baha bermek üçin gaty görkeziji hökmünde suwuň siňdirilmegi, hyzmat ediş möhletini köp derejede kesgitleýär.Negativearamaz ion tutuş beden mermer kafel, plitkalaryň suw siňdiriş derejesiniň ≤0.5% boljak milli standartyna doly laýyk gelýär.

 • Diwar üçin ýokary derejeli lýuks 600 × 1200 mermer plitkalar ulanylyp bilner

  Diwar üçin ýokary derejeli lýuks 600 × 1200 mermer plitkalar ulanylyp bilner

  Köp kanally ýokary kesgitli inkjet tehnologiýasy, iň meşhur daşyň dokumasyny daşary ýurtdan çykarmak üçin ulanylýar we kerpiçiň üstünde dürli şekilli we görnüşli mermer gurluşy şekillendirilýär.Imitasiýa daş effekti wepalylykda ýokary we reňki arassa we näzikdir.

12Indiki>>> Sahypa 1/2