Habarlar

 • Konteýner jaýlary hakda bilmeli iki zat

  Konteýner jaýlary hakda bilmeli iki zat

  Adatça, biziň täsirimizdäki jaý ýa-da sergide goýlan jaý adaty kerpiçden, kerpiçden we agaç dänesi siloslaryndan we ş.m. köp sanly materialdan durýar. Şeýle-de bolsa, sosial ösüşiň zerurlygy sebäpli köp adam ykdysady amatly we berk prefab konteýner jaýlaryny saýlaýar. , Onda näme ...
  Koprak oka
 • Konteýner jaýyny nädip saýlamaly?Bu 3 nokady görmeli

  Konteýner jaýyny nädip saýlamaly?Bu 3 nokady görmeli

  Konteýner önümleri ilki logistika pudagynda ulanyldy, soňra konteýnerler kem-kemden dürli taslamalar üçin wagtlaýyn ýaşaýyş jaýyna öwrüldi.Tehnologiýanyň ösmegi we adamlaryň isleginiň artmagy bilen konteýnerler kem-kemden konteýner jaýlary bilen çalşylýar.Şonuň üçin bu gün men ...
  Koprak oka
 • Ofis bezegi üçin dogry mebelleri nädip saýlamaly

  Ofis bezegi üçin dogry mebelleri nädip saýlamaly

  Meýdanda gaty köp önüm we dowam edýän ösüşler bilen, ofisiňiziň durky täzelenen ofisiňiz üçin ajaýyp mebelleri nädip kesgitlemelidigini bilmek kyn.Häzirki wagtda täjirçilik mebelleri aýakly maýyplar üçin oturgyçlar we stoluň aşagyndaky ammarlar we häzirki zaman işleýän ...
  Koprak oka
 • Tekiz gaply konteýner jaýynyň sowukdan goramak ukyby hakda?

  Tekiz gaply konteýner jaýynyň sowukdan goramak ukyby hakda?

  Tekiz paket konteýner jaýy moda tendensiýalaryna garşy göreşýän gurluşyk ulgamynyň bir görnüşidir.Ony hemme ýere göçürip bolýar we adamlar üçin has amatly we amatly durmuş getirýär.Gün panelleri ýapyk elektrik bilen üpjün edýär, gün suw gyzdyryjylary ýyladyş we suw üpjün edýär, ýapyk duş we ýaşaýjy ...
  Koprak oka
 • Tekiz gaply konteýner jaýlaryň siziň üçin artykmaçlyklaryny düşündiriň

  Tekiz gaply konteýner jaýlaryň siziň üçin artykmaçlyklaryny düşündiriň

  Tekiz gaply konteýner jaýlary barada aýdanymyzda, geçmişde ýönekeý, inçe we estetiki duýgusy bolmadyk gurluşyk meýdançasyndaky göçme jaýlar hakda pikir edip bilersiňiz.Inaşamak amatly däl. Tehnologiýanyň ösmegi bilen tekiz gaply konteýner jaý güýçli we owadan, a ...
  Koprak oka
 • Konteýner jaýyny we ykjam konteýner jaýyny gaplamagyň aýratynlyklary

  Konteýner jaýyny we ykjam konteýner jaýyny gaplamagyň aýratynlyklary

  Konteýner jaýy, durmuşymyzda köplenç görýän jaýymyzdyr.Demir-beton jaýdan tapawutlylykda konteýner jaýy göçürilip we daşap bolýar.Durmuşymyzdaky umumy sahnalar haýsy sahnalar: zawodlar, baglar, hüşgärlikler we ş.m.Bularyň hemmesini mo ...
  Koprak oka
 • Lighteňil polatdan ýasalan jaýyň aýratynlyklary

  Lighteňil polatdan ýasalan jaýyň aýratynlyklary

  Döwrebap ýeňil polatdan ýasalan jaýlaryň birleşmegi ýaş we polat gurluşly ýaşaýyş jaýyna eýedir, ofis binalary, willalar, ammarlar, sport stadionlary, güýmenje, syýahatçylyk, gurluşyk we pes, köp gatly ýaşaýyş jaýlary we beýleki ýangyç ...
  Koprak oka
 • Modully ýaşaýyş jaýlarynyň görnüşleri we bazarlary haýsylar?

  Modully ýaşaýyş jaýlarynyň görnüşleri we bazarlary haýsylar?

  Modully jaýlar, prefabrik binalar diýlip hem atlandyrylýar, senagat önümçilik re usingimi arkaly gurulýar.Komponentleriň käbiri ýa-da hemmesi zawodda öňünden taýýarlanylýar we ygtybarly birikmeler bilen guruljak gurluşyk meýdançasyna iberilýär.Senagat rezidensiýasy diýilýär ...
  Koprak oka
 • Işlediň!Ajaýyp Çengdong halky ~

  Işlediň!Ajaýyp Çengdong halky ~

  2018-nji ýylyň 13-nji maýynda ir sagat 7:30, Tongzhou ýarym marafony resmi taýdan başlandy!Tongzhou ýarym marafony, Hytaýyň ýeňil atletika birleşiginiň bürünç medal baýragy we tebigy ekologiýa çäresi hökmünde ýokary derejede gatnaşýar we üns berýär!Trackolda tanyş şahsyýetleriň topary Ç ...
  Koprak oka
 • Häzirki milli krizisde, siziň bilen ýaşarys we öleris

  Häzirki milli krizisde, siziň bilen ýaşarys we öleris

  "Zawodymyzyň izolýasiýa hassahanasy üçin guty görnüşli otag öndürjekdigini eşidenimde, gelmek isledim, ýöne gelnim zawodyň adamlarynyň howplaryndan gorkup, maşynyň açaryny gizledi. Emma adam hökmünde ýurtda seýrek batyrgaýlyk bar ...
  Koprak oka
 • Jübüt festiwaly belläň, ýazgylaryna ýapyşan Çengdong hyzmatdaşlaryna hormat goýuň!

  Jübüt festiwaly belläň, ýazgylaryna ýapyşan Çengdong hyzmatdaşlaryna hormat goýuň!

  2020-nji ýyl aýratyn ýyl.Täze täç pnewmoniýa epidemiýasynyň dünýä ýaýramagy daşary ýurt taslamalarynyň gurluşygyna uly kynçylyklar getirdi.Şeýle-de bolsa, çydamly Çengdong halky epidemiýanyň öňüni alyp bilmedi.Kynçylyklardan gorkmaýarlar we kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar.Gaty öňüni alyň ...
  Koprak oka
 • Çengdong lageriniň öý hojalygy bilen gutlaýarys

  Çengdong lageriniň öý hojalygy bilen gutlaýarys

  2020-nji ýylyň 18-nji maýynda sagat 18: 18-de ähli Çengdong halkynyň mähirli el çarpyşmalary we şatlyklary bilen Çengdong lageri öý hojalygynyň täze ýerinde resmi taýdan açyldy!Bu, ähli Çengdong halkynyň arzuwlaryny we hyjuwlaryny täzelemegiň wagty, we bu Çengdonglylaryň ýüzmek üçin wagty ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2