Tekiz gaply konteýner jaýynyň sowukdan goramak ukyby hakda?

Tekiz paket konteýner jaýy moda tendensiýalaryna garşy göreşýän gurluşyk ulgamynyň bir görnüşidir.Ony hemme ýere göçürip bolýar we adamlar üçin has amatly we amatly durmuş getirýär.Gün panelleri ýapyk elektrik bilen üpjün edýär, gün suw gyzdyryjylary ýyladyş we suw üpjün edýär, ýapyk duşlar we ýaşaýyş zeýkeşleri kanalizasiýa ulgamy tarapyndan arassalanýar we gaýtadan ulanylýar.Adam sanyna görä tekiz gaply konteýner jaýyna ýasap bolýar.Tekiz gaply konteýner jaýy sowuklyga garşy bolup bilermi?Jogap hawa.Indi tekiz gaply konteýner jaýynyň sowukdan goramak ukybyny göreliň.

 fdsfgd (5)

Tekiz gaply konteýner jaýy, wagtlaýyn ýaşaýyş, wagtlaýyn ofis, täjirçilik işi we ykjam ammar zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilýän ýönekeý gurluşly prefab jaýydyr.Bu görnüşli konteýner jaýynyň sowuk garşylygy tekiz gaply konteýner jaýynyň gurluşyna we çykyşyna baglydyr.

 fdsfgd (6)

Tekiz gaply konteýner jaýynyň gurluşy reňkli polat materialyň kemçilikler we perforasiýa ýaly hil dolandyryş meseleleriniň ýokdugyny talap edýär.Kebşirleýiş işleri önümçilik wagtynda gowy ýerine ýetirilmelidir, hiç hili boşluk goýulmaz we önümler möhüm şert bolan oňat ussatlyk hiline eýe bolmalydyr.Ikinjiden, howanyň berkligini üpjün etmek üçin tekiz gaply konteýner jaýyna gowy izolýasiýa gatlaklaryny goşuň.Konteýnerleriň arasynda az mukdarda ýyladyş ulgamy enjamlary goşulsa, ýylylyk izolýasiýa täsiri has ýokary derejä çykyp biler we ahyrynda sowukdan goramagyň täsirine ýetip biler.

 fdsfgd (7)

Tekiz gaply jaýda elektrik ýyladyş enjamyny ulanmak has amatlydygyny bellemelidiris.

Şeýle hem polat gurluşyň sütün sütüniniň düýbünde ulanylýan inedördül poladyň profilinde 100mm × 100mm, galyňlygy 2,5 m bolmalydygyny bellemelidiris.Ikinji gat sütün üçin ulanylýan inedördül poladyň ululygy 80mm × 80mm, galyňlygy 2,5 mm.Ulanylýan burç poladyň ululygy 30mmx30mm, galyňlygy 3mm, poladyň hili standart kod talap edýär.Tekiz gaply konteýner jaýynyň meýdanyna girmeli şöhleler öndürilende, önümiň talaplaryna laýyklykda işlemeli we ogurlanan materiallaryň mukdaryny azaltmaga ýol berilmeýär, burç demir we “kwadrat polat” hasalary talap edilişi ýaly düzmeli.Bu tekiz gaply konteýner jaýyna gözegçilik etmegiň möhüm bölegi we berk barlanmaly.

fdsfgd (8)


Iş wagty: Maý-24-2022