Konteýner jaýyny nädip saýlamaly?Bu 3 nokady görmeli

Konteýner önümleri ilki logistika pudagynda ulanyldy, soňra konteýnerler kem-kemden dürli taslamalar üçin wagtlaýyn ýaşaýyş jaýyna öwrüldi.Tehnologiýanyň ösmegi we adamlaryň isleginiň artmagy bilen konteýnerler kem-kemden konteýner jaýlary bilen çalşylýar.Şonuň üçin bu gün size konteýner jaýynyň näme üçin meşhurdygyny aýdaryn?Satyn alanymyzda nämä üns bermeli?

IMG_20210618_114213

01. Konteýner jaýy näme üçin ulanylyp bilner?

Konteýner jaýynda ýönekeý gurluş, amatly gurnama, rahat göçürmek, energiýa tygşytlamak we daşky gurşawy goramak bar.Häzirki wagtda köplenç ýaşaýyş jaýy, ofis, restoran, hammam, güýmenje we ş.m. ulanylýar, köplenç aşakdaky üç görnüşde ulanylýar:

1. Wagtlaýyn ýaşaýyş jaýy: Konteýner jaýyny gurluşyk meýdançasynyň işgärleriniň ýaşaýan ýeri ýa-da gurluşyk meýdançasynyň edarasy we ş.m. ýaly wagtlaýyn ýaşamak üçin ulanmak has ýygy duş gelýär. Gurluşyk taslamalary ykjam bolansoň, konteýner jaýynyň üýtgemegi bilen göçürilip bilner. taslama.Anotherene bir mysal, betbagtçylyk sebitiniň gyssagly zerurlyklaryny ýeňletmek üçin ýer titremesini azaltmak.Mysal üçin, epidemiýa döwründe gurlan “underyldyrym dagy” we “Huoşen dagy” ýaly ýasalan hassahanalaryň hemmesi konteýner jaýlary tarapyndan tamamlandy.

2. Jübi dükanlary: Häzirki wagtda has köp ýaýran ykjam restoranlar hem konteýnerlerden durýar.Mysal üçin, umumy azyk dükanlary, ajaýyp ýerlerde köp duş gelýän ownuk dükanlar we ş.m.

3. Poçta gutusy: Häzirki wagtda konteýner jaýy şäher häkimligi tarapyndan hem gowy görülýär.Mysal üçin, ýolda umumy jemgyýetçilik hajathanalary, howpsuzlyk kabinalary we ş.m. umumy konteýner jaýlarydyr.

IMG_20210618_114252

02. Konteýner jaý satyn alanymyzda haýsy nokatlara üns bermeli?

Konteýner jaýynyň agyr jogapkärçiligi bar, şonuň üçin halaýan önümimizi saýlamak üçin satyn alanymyzda nädip ýüz tutmaly?

1. Konteýner jaýynyň hiline serediň: konteýner jaýynyň esasy önümçilik materiallary çarçuwa üçin kanal polat we diwar we potolok üçin sendwiç paneli.Bu iki zat konteýner jaýynyň hiline gönüden-göni täsir edýär.Saýlanyňyzda, kanal poladyň galyňlygynyň talaplara laýyk gelýändigini ýa-da ýokdugyny görmeli.Örän inçe bolsa, basyş astynda egiler we howpsuzlyk ýeterlik däl.Sandwiç paneli jaýyň ses izolýasiýasyna, suwuna we çyglylygyna gönüden-göni täsir edýär.

2. Arza berlen wagtyna serediň: konteýner jaýynyň häzirki ulanylyşy başga, şonuň üçin ulanyş wagty başga.3-6 aýlap ulansaňyz, kärendesine alyp bilersiňiz.1 ýyldan gowrak bolsa, satyn almagy saýlamak has tygşytly.Konteýner jaýyny gaýtadan ulanyp bolýar.Taslama tamamlanandan soň sökülip, ​​indiki taslama ulanylyp bilner we gaty ýönekeý we ekologiýa taýdan arassa gurluşyk galyndylaryny öndürmez.

3. Konteýner jaýynyň markasyna serediň: has ýokary hünär derejesi, önümiň dürli görnüşleri, has gowy hyzmat we güýçli täzelik bilen öndürijini saýlaň.Uly markalar konteýner jaýynyň hilini has gowy üpjün edip biler, önümçilikden, gurnamakdan we hyzmat etmekden, müşderilere aladany we tagallany tygşytlamaga mümkinçilik berer we innowasiýa öndürijileri has gowy görýärler we konteýner öýi döwür bilen aýakdaş bolup biler.Ulanyjynyň pikirine görä, ulanmak we görünmek we duýmak nukdaýnazaryndan deň-duşlaryndan has ýokary bolar.

Konteýner jaýy bazary yzygiderli eýeledi we bazar garyndy.Her kim gözüni açyk saklamaly we iň halanýan önümleri saýlamaly.

IMG_20210618_114705 IMG_20210618_122633


Iş wagty: Iýun-16-2022