Ofis bezegi üçin dogry mebelleri nädip saýlamaly

Meýdanda gaty köp önüm we dowam edýän ösüşler bilen, ofisiňiziň durky täzelenen ofisiňiz üçin ajaýyp mebelleri nädip kesgitlemelidigini bilmek kyn.

Häzirki wagtda täjirçilik mebelleri aýakly maýyplar üçin oturgyçlar we stoluň aşagyndaky ammarlary bolan aýratyn stollardan has ýokary bolup, häzirki zaman iş dünýäsi ulanyjylary potensialyny ýokarlandyrmak üçin birinji orunda durýar.

Häzirki wagtda mebelleriň garyndysyny täzelemek üçin ofisiň täzelenişiniň üstünde işleýän bolsaňyz ýa-da ony doly çalyşmak isleýän bolsaňyz, saýlanyňyzda ýadyňyzda saklamaly käbir esasy maksatlar bar.

Ofis enjamlary üçin haýsy täjirçilik mebel önümlerini saýlasaňyzam, hemmesi talap edýär:

1. Çeýe iş we hünär özbaşdaklygyny ýokarlandyrmak üçin saýlama we gözegçilik üpjün ediň

2. Hyzmatdaşlykdan başlap, şahsy işe çenli dürli iş usullaryny göz öňünde tutuň

3. Döwrebap düşünjelere serediň, degişme işi, köp nokatly telefon liniýalary we ş.m.

4. Dürli duruşlary ýerleşdirmek üçin rahatlygy we gowulaşmagy üpjün edýär

5. Iş ýerlerini şahsy we iş durmuşy birleşmegi dowam etdirip, işgärleriň girmäge begenýän ýerine öwüriň

6. Kosmos ulanylyşyny optimizirläň we iş ýerinde köpugurlylygy höweslendiriň

Şeýlelik bilen, indi ofis mebelleri bilen nämä ýetmelidigiňiz barada has gowy düşüneniňizden soň, geliň size kömek edip biljek önüm kategoriýalaryna göz aýlalyň…

2223

Ofis bezegi Ergonomiki ofis mebeli

“Ergonomic office fitout” dizaýny we mebel, adam zerurlyklaryny dizaýndan öňe sürmek we operatorlaryň isleglerini kanagatlandyrýan ulanyjy merkezi iş ýerlerini döretmek bilen baglanyşyklydyr.

Işgärleriň rahatlygyny ýokarlandyrmak diňe bir saglygy we akyl saglygyny gowulaşdyrmak bilen çäklenmän, eýsem birnäçe enjamy we bedeniň köp ýagdaýyny goldaýan iş gurşawyny döretmek arkaly ýoklugy peseldýär we öndürijiligi ýokarlandyrýar.

Giňden ýaýran global duruş gözleginde 9 sany täze pozany tapandan soň, Steelcase adam hereketlerini meňzeş etmek üçin döredilen duruş oturgyjyny döretdi.Munuň ýaly ergonomiki oturgyçlary goşmak bilen, käbir oturgyç stollary bilen birlikde häzirki zaman iş gurşawy üçin ajaýyp pikir.

3456

Ofis bezegi täjirçilik ýumşak oturgyç

Söwda iş gurşawyna has ýumşak, has ýönekeý elementleri girizmegi öz içine alýan täjirçilik ofis dizaýnynyň häzirki tendensiýasyny eşiden bolsaňyz gerek ... Işgärler özlerini öýlerinde has rahat duýmak we iş şertlerinde dynç almak üçin ajaýyp usul. şeýle resmi boluň, şeýlelik bilen toparlaryň arasynda pikir alyşmaga we hyzmatdaşlyga päsgelçilik dörediň.

Jemgyýetçilik meýdançalary, dynç alyş meýdançalary we garşy alýan ýerler täjirçilik dizaýnyny hödürlemek üçin ajaýyp ýerlerdir we ýumşak oturgyçlar ilkinji saýlawyňyz bolmaly.

Bu oňaýly gurşawy döretmek hyzmatdaşlygy höweslendirer, hünär iýerarhiýasyny bozup aragatnaşyk kanallaryny gowulandyrar we işgärlere iş stollaryny yzygiderli ýaşartmaga ýa-da terk etmäge mümkinçilik döreder.

 9090

Ofis bezegi modully ofis mebeli

Modully ofis mebel çözgütleriniň esasy artykmaçlygy, olaryň üýtgedilip bilinmegi we şonuň üçin dürli meseleleri we talaplary ýeňilleşdirmek üçin zerur bolanda dolandyrmak aňsat.

Bu görnüşli mebelleri iş ýeriňize goşmak, diňe öz-özünden degip geçýän ýygnaklar ýaly göwnejaý iş usullaryny döretmäge mümkinçilik bermän, ofis ýerlerini we çeşmelerini has gowy ulanmaga mümkinçilik berýär.

 9900

Ofis bezeg tehnologiýasy toplumlaýyn mebel

Işgärler has ykjam bolansoň we ofisiň töwereginde hereket etmek erkinligi adaty bir zat bolansoň, telekeçiler has amatly güýç we birikmegiň zerurlygyny äsgermezlik edip bilmeýärler.

Residentaşaýjy we ykjam işçileriň arasyndaky aragatnaşygy gowulandyrmak we işgärleriň has çeýe işleýändigi sebäpli zerur gurallara elýeterliligini üpjün etmek üçin tehnologiýa integrirlenen mebelleri dizaýnlaryňyza goşuň.

12345

Ofis bezegi ses siňdiriji ofis mebelleri

Iň soňkusy, hyzmatdaşlyga we aragatnaşyga ylham bermek üçin önüm saýlaýarkaňyz, şahsy durmuşyňyza, şahsy ünsüňize we sesiňsiz ünsi jemlemek ukybyna üns bermegiňiz möhümdir.

Fokus podlar, kubikler, akustiki giňişlik bölüjiler we akustiki matalar bilen berkidilen mebeller, islenmeýän sesleri dolandyrmagyň we fokusyň, metal saglygynyň we gizlinliginiň bozulmazlygyny üpjün etmegiň ajaýyp usullarydyr.

4444444 Esasy-kubik-01_870x870


Iş wagty: Iýun-16-2022