Abraýly Hytaýyň açyk farfor ýalpyldawuk diwar plitalary

Gysga düşündiriş:

Hytaý hünär zawody Mermer görnüşi Qualityokary hilli gurluşyk materiallary pol kafel 900X1800mm zawod, ýokary hilli önümler, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahasy we çalt eltip bermek.Önümlerimiz we çözgütlerimiz içerki we daşarky bazarlarda gowy satylýar.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli keramiki kafel üpjün edijileriniň biri bolmaga çalyşýar.Oorapyk ýa-da açyk bezeg gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size degişli maglumatlary we sitatalary bereris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER Wideo

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Jaýlanan kafel, tutuş beden kafeliniň ýüzüni üwemek arkaly ýasalan açyk kafeldir.Bütin beden kafel bilen deňeşdirilende, ýalpyldawuk kafeliň üstü has ýumşakdyr.Jaýlanan plitkalar gaty we könelişen, hammam we aşhana ýaly ýapyk ýerlerde ulanmak üçin amatly.Infiltrasiýa tehnologiýasynyň ulanylmagyna esaslanyp, ýalpyldawuk plitkalar dürli imitasiýa daşlaryny we agaç imitasiýa effektlerini döredip biler.

ÖNÜMLERIEC aýratynlygy

Ölçegleri 600mmX600mm 800mmX800mm
Galyňlyk 9mm 10mm
Reňk Ak, sary Ak, sary
Suw sorujy gatnaşygy < 0,5% < 0,5%
Material Keramiki ýüz Keramiki ýüz
Gaplamak çözgüdi 4 sany / sumka, 28KG 3 sany / sumka, 42KG
Ulanylyş ýeri Diwar we pol Diwar we pol
Iň pes sargyt 1x20GP ISO gap 1x20GP ISO gap

ÖNÜM KESELI

tu (23)
tu (22)
tu (8)
tu (7)
tu (1)
tu (3)

ÖNÜMLER ÜPJÜNÇILIGI

1. Has ygtybarly we ýaşyl
Inkjet ýalpyldawuk plitkalar çig malyň has gowy saýlanmagyna we has ýokary talaplara eýedir we köp ýyllap durnukly ýalpyldawuk kafel önümçiligini dowam etdirýär we öndürilen önümler has ygtybarly we ekologiýa taýdan arassa.
2. Aýratynlyklar has yzygiderli we tekizligi has gowudyr
Durnukly önümçilik prosesiniň artykmaçlyklaryny miras almak bilen, önümçilik prosesinde spesifikasiýalar yzygiderli bolýar, esasanam üstündäki syýa düwünçejigiň bedenine aralaşyp biler we ýerüsti ýalpyldawuk prosesde täsir etmez, şonuň üçin umumy tekizlik syrçaly ýaly doly ýalpyldawuk önümlerden has gowy.
3. Gowy gatylyk, has könelişme
Inkjet ýalpyldawuk plitkalar adaty ýalpyldawuk plitkalaryň tebigy aýratynlyklaryny dowam etdirýär, Mohsyň gatylygy 6 töweregi, önüm has könelýär we has köp ýer üçin amatly.
4. Birmeňzeş reňk we birmeňzeş täsir
Diageneziň wagty we gaýa gatlaklarynyň dürli çuňlugy sebäpli tebigy daşyň uly reňk tapawudy sebäpli, syýa bilen ýalpyldawuk plitkalar täze sütünler bilen seresaplylyk bilen düzülýär.Şol bir topar önümiň reňki yzygiderli, reňk tapawudy has gözegçilikde saklanýar we hakyky reňk aç-açan görkezilýär, bu oňa tebigy daşyň estetiki ruhuny berýär.
5. Önümler egilmekden has kyn we çydamlydyr
Tebigy daşyň tebigy emele gelmegi sebäpli kämillik wagty we howa şertleri dürli-dürli bolýar, netijede dürli derejedäki ykjamlyk we güýç bolýar;syýa bilen ýalpyldawuk plitkalar müňlerçe tonna gidrawlik pressler bilen basylýar we soňra ýokary güýç bilen 1200 gradusdan ýokary temperaturada süzülýär;oňat ykjamlyk we suwuň siňdirilmegi Pes tizlik, gowy egilmek, döwmek we egilmek güýji.
6. Menekleri aýyrmak aňsat
Inkjet ýalpyldawuk kafel henizem dykyz düwünçejik bedeninde ajaýyp poroşok mata gatlagyny ulanýar we ähli önümiň antifulýasiýa öndürijiligi has gowy we has gowy bolar ýaly, üstünde gaty arassa we ýagty tehnologiýa ulanylýar.

Zawod fotosuraty

微 信 图片 _20220714143930
微 信 图片 _20220714143936
微 信 图片 _20220714143939

BIZ hakda

Zawodyň suraty

Kompaniýa, import we eksport biznesi boýunça dürli hyzmatlar bilen halkara alyjylara hyzmat etmegi maksat edinýär, ýöne dizaýn, önümçilik, global satyn alyşlar, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, logistika, daşary ýurt gurnama we ş.m. bilen çäklenmeýär, üpjün ediş çägimize modully jaýlar, mebel, elektrik girýär enjamlar, sanitariýa enjamlary, gurluşyk materiallary we senagat we söwda bilen baglanyşykly beýleki ýükler.

Biz Hytaýda modully jaý, kafel, daş we sim bilen üpjün ediji, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 400 × 800 seriýaly öý bezegi negatiw Ion mermer kafel

   400 × 800 seriýaly öý bezegi negatiw Io ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • 400 × 800 görnüşli tutuş beden orta plastinka negatiw ion mermer kafel

   400 × 800 görnüşli tutuş beden orta plastinka negat ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • 600 × 1200 mermerden ýasalan plitkalar, öý poly we diwar bezegi hökmünde ulanylyp bilner

   600 × 1200 mermerden ýasalan plitkalar, ulanylyp bilner ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • Hytaýda ýasalan bezeg üçin 600 × 1200 negatiw Ion mermer kafel

   Ornamenta üçin 600 × 1200 negatiw Ion mermer kafel ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • Diwar we pol hökmünde 600 × 1200 tutuşlygyna mermer plitalary ulanylyp bilner

   600 × 1200 tutuşlygyna mermer plitalary ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...