Önümler

 • 900X1800mm Täze dizaýn Sary Terrazzo kafel aýnaly ýalpyldawuk kafel

  900X1800mm Täze dizaýn Sary Terrazzo kafel aýnaly ýalpyldawuk kafel

  900X1800mm täze dizaýn sary terrazzo syrçaly ýalpyldawuk plitkalar, kompaniýamyz halkara bazarynyň ösüşine ünsi jemleýär.Indi Europeanewropa ýurtlarynda, Amerikada, Eastakyn Gündogarda we Afrika ýurtlarynda müşderilerimiz köp.Elmydama hiliň binýady we hyzmatyň ähli müşderileriň kanagatlanmagynyň kepilligi bolup durýarys.Önümlerimiziň dürli reňkleri bar, belli bir önüm görnüşi bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

 • Hytaý syrçaly keramiki ak doly polatlanan kafel ýokary hilli we arzan bahadan

  Hytaý syrçaly keramiki ak doly polatlanan kafel ýokary hilli we arzan bahadan

  Biziň kompaniýamyz ajaýyp çözgütleriň yzygiderli berilmegini işiň merkezi hökmünde kabul edýär, döredijilik tehnologiýasyny yzygiderli gowulandyrýar, harytlaryň hilini ýokarlandyrýar we kärhananyň umumy hil dolandyryşyny yzygiderli güýçlendirýär we hytaýly syrçaly ak keramiki ak reňkli polat keramiki plitalary öndürmäge çalyşýar ýokary hilli we arzan bahadan.Daşary ýurtdaky ähli dostlar we satyjylar biziň bilen hyzmatdaş.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin size göni, ýokary hilli we täsirli hyzmat bereris.
  Hytaý keramiki pol plitalary, artykmaç bahalar bilen ýalpyldawuk keramiki pol plitalary, önümlerimiz dünýäniň köp ýurtlaryna we sebitlerine eksport edildi.Özara hyzmatdaşlyk we özara bähbit üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary hoş geldiňiz.

 • Abraýly Hytaýyň açyk farfor ýalpyldawuk diwar plitalary

  Abraýly Hytaýyň açyk farfor ýalpyldawuk diwar plitalary

  Hytaý hünär zawody Mermer görnüşi Qualityokary hilli gurluşyk materiallary pol kafel 900X1800mm zawod, ýokary hilli önümler, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahasy we çalt eltip bermek.Önümlerimiz we çözgütlerimiz içerki we daşarky bazarlarda gowy satylýar.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli keramiki kafel üpjün edijileriniň biri bolmaga çalyşýar.Oorapyk ýa-da açyk bezeg gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size degişli maglumatlary we sitatalary bereris.

 • Hytaý altyn we kümüş syrçaly ýalpyldawuk polatdan ýasalan tutuş beden farfor pol diwar plitalary

  Hytaý altyn we kümüş syrçaly ýalpyldawuk polatdan ýasalan tutuş beden farfor pol diwar plitalary

  Hytaýyň altyn we kümüşden ýasalan syrçaly polatdan ýasalan tutuş beden farfor pol diwar plitalary, gaty agressiw baha bilen birlikde ýokary hilli çözgütleri aňsatlyk bilen çykaryp bileris.
  Indi hiliň we wagtynda üpjünçiligiň aladasyny edýän ýörite taýýarlykly tejribeli toparymyz bar.Gowy bahadan we wagtynda eltip bermek üçin Gowy Hil gözleýän bolsaňyz.Biz bilen habarlaşyň.

 • Zawod, Hytaý öndürijisinde 900 × 1800 kafel pol mermer lomaý satuwy

  Zawod, Hytaý öndürijisinde 900 × 1800 kafel pol mermer lomaý satuwy

  Öňdebaryjy tehnologiýamyz, innowasiýa, özara hyzmatdaşlyk, peýdalar we öňe gidişlik ruhumyz bilen bir hatarda, Hytaý öndürijisinde 900 × 1800 kafel pol mermer lomaý satuw zawody üçin abraýly firma bilen biri-birimiz bilen abadan geljegi gurarys.
  Zawod Hytaý farfor keramiki poly bilen üpjün edildi Hakyky negatiw Ion, Haýsydyr bir önüm islegiňizi kanagatlandyrýan bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Islegleriňiziň ýa-da talaplaryňyzyň gyssagly ünsi, ýokary hilli önümleri, ýeňillikli bahalary we arzan ýükleri aljakdygyna ynanýarys.Bütin dünýädäki dostlary çagyrmak ýa-da gelmek, has gowy gelejek üçin hyzmatdaşlygy ara alyp maslahatlaşmak üçin tüýs ýürekden garşy alyň!

 • Hytaýda hünär öndürýän zawod, ýokary hilli gurluşyk materiallary 900X1800mm

  Hytaýda hünär öndürýän zawod, ýokary hilli gurluşyk materiallary 900X1800mm

  Hytaý hünär zawody Mermer görnüşi Qualityokary hilli gurluşyk materiallary pol kafel 900X1800mm zawod, ýokary hilli önümler, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahasy we çalt eltip bermek.Önümlerimiz we çözgütlerimiz içerki we daşarky bazarlarda gowy satylýar.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli keramiki kafel üpjün edijileriniň biri bolmaga çalyşýar.Oorapyk ýa-da açyk bezeg gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size degişli maglumatlary we sitatalary bereris.

 • Arzan bahaly Hytaý 800 * 800 mermer keramiki gurluşyk materiallaryny ýasady, pol we diwar üçin ulanylyp bilner

  Arzan bahaly Hytaý 800 * 800 mermer keramiki gurluşyk materiallaryny ýasady, pol we diwar üçin ulanylyp bilner

  Pollarda we diwarlarda arzan bahaly 800 * 800 mermer keramiki gurluşyk materiallary ulanylyp bilner.Employeeshli işgärlerimiz ajaýyp önümleriň we abraýyň artykmaçlygymyzdygyna ynanýarlar.Müşderilerimize we özümize ýetmegiň esasy ýollarynyň ýokary hilli we gowy hyzmatdygyny bilýäris.Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderileriň geljekdäki iş gatnaşyklary üçin biziň bilen habarlaşmagyny hoşal edýäris.Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris

 • Hytaý üpjün ediji lomaý mermer süýümlere garşy restoran pol kafel / kafel (800 X 800 mm)

  Hytaý üpjün ediji lomaý mermer süýümlere garşy restoran pol kafel / kafel (800 X 800 mm)

  Örän oňat bezeg materiallary bolan 800 × 800, 750 × 1500 we ş.m. ýaly negatiw ion mermer plitalary bar.Ativearamaz ion tutuş beden mermer kafel, negatiw kislorod ionlaryny döredip bilýän tutuş beden mermer kafeldir.Öňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Şonuň üçin negatiw ion doly beden mermer kafel, adamyň ýaşaýyş gurşawynyň saglygy üçin örän peýdaly negatiw ion kafelidir. Bu makala esasan keramiki kafel önümleriniň 800 × 800 görnüşi bilen tanyşdyrylýar.

 • Adaty diwar bezegi Mermer plitkanyň hemme ýerinde çal (800 X 800)

  Adaty diwar bezegi Mermer plitkanyň hemme ýerinde çal (800 X 800)

  Negativearamaz ion mermer kafeliniň artykmaçlygy:

  1. negativearamaz ionlary goýberiň

  Negativearamaz ion kafelindäki tebigy minerallar howadaky suw molekulalaryna duşandan soň, toplanan yz zarýady suwy otrisatel ionlara we wodorod ionlaryna ionlaşdyrýar.

  2. Zyýanly gazlary bölüň

  Negativearamaz ion plitalary bilen bölünip çykýan negatiw ionlar, elektronyň redoks reaksiýasy arkaly ýapyk mebel, pollar, boýaglar we beýleki gurluşyk materiallary tarapyndan çykarylýan formaldegid we toluen ýaly zyýanly gazlary dargap biler.

 • Mermer daş plitalary Hytaýda mermer plitalary (800 * 800 mm)

  Mermer daş plitalary Hytaýda mermer plitalary (800 * 800 mm)

  Negativearamaz ion plitalary bilen bölünip çykýan negatiw ionlar, elektronyň redoks reaksiýasy arkaly ýapyk mebel, pollar, boýaglar we beýleki gurluşyk materiallary tarapyndan çykarylýan formaldegid we toluen ýaly zyýanly gazlary dargap biler.

  Ativearamaz ionlar ammiak gazy ýaly gaharlandyryjy gazlary dargap biler we şol bir wagtyň özünde howadaky tozany biri-birine çekmek we ulalmak üçin howadaky tozanlardan başlap, tozan bölejiklerine çenli negatiw ionlaryň adsorbsion täsirini ulanyp biler. toprak.

 • Gurluşyk materialy Köp nagyşly doly göwrümli mermer daş pol kafel

  Gurluşyk materialy Köp nagyşly doly göwrümli mermer daş pol kafel

  Köp kanally ýokary kesgitli inkjet tehnologiýasy, iň meşhur daşyň dokumasyny daşary ýurtlardan çykarmak üçin ulanylýar we kerpiçiň üstünde dürli şekilli we görnüşli mermer dokumasy şekillendirilýär.Imitasiýa daş effekti wepalylykda ýokary we reňki arassa we näzikdir.

 • Gara meýdança aýna 750 × 1500 seriýaly mermer tutuş beden farfor pol kafel

  Gara meýdança aýna 750 × 1500 seriýaly mermer tutuş beden farfor pol kafel

  Bir daş köp taraply we gurluşy tekiz we tebigydyr.Kafeliň ýeke-täk gurluşy sebäpli döredilen programma çäklendirmesinden dynýar.Asma effekti, tebigy daşyň umumy ulanylyş täsirini hakykatdanam dikeldýän güýçli görüş duýgusy bilen tebigy gödek daş ýaly dürli-dürli.

123456Indiki>>> Sahypa 1/13