PVC izolýasiýa sim

 • WDZ-BYJ / WDZN-BYJ Mis ýadrosy LSZH Özara baglanyşykly poliolefin izolýasiýasy / oda çydamly sim

  WDZ-BYJ / WDZN-BYJ Mis ýadrosy LSZH Özara baglanyşykly poliolefin izolýasiýasy / oda çydamly sim

  Daşary ýurtlardan getirilýän ekologiýa taýdan arassa poliolefini kabul edýär, ajaýyp çeýeligi, ýarylmagy aňsat däl we ýakyp bolmaýan ýalyn saklaýjy häsiýetlere eýe.Onda tüsse ýok, zäherli gaz ýok diýen ýaly.
  WDZ-BYJ izolýasiýa çalyşýan önüm hökmünde IEC227 standart daşky gurşawy goramak täze nesil alaw öçüriji, biri-biri bilen baglanyşdyrylan pes tüsse halogen erkin poliolefini kabul edýär.Ajaýyp ýangyn saklaýjy, pes tüsse we pes zäherleýiş aýratynlyklaryna eýedir we adaty halogen saklaýan polimer ýakylanda, adamlary oňaýsyzlaşdyrýan we häzirki simiň ösüş tendensiýasyny görkezýän enjamlary zaýalaýan iň köp tüsse öndürýär. we kabel.

 • NH-BV mis ýadrosy PVC izolýasiýa ýangyna çydamly sim

  NH-BV mis ýadrosy PVC izolýasiýa ýangyna çydamly sim

  Fireangyna çydamly simler ýangyn bolan ýagdaýynda işlemegini dowam etdirip biler (tok we signallary geçirip biler), gijikdirilendigi ýa-da ýokdugy baha beriş işine goşulmaýar.Ameangyny öçürýän sim, ýangyn ýüze çykanda çalt işlemegini bes edýär we wezipesi ýangyn saklaýjy we ýaýramazdan öz-özüni öçürmekdir.Oda çydamly sim, 750 ~ 800 ° C ýanýan otda 180 minutlap kadaly işlemegi dowam etdirip biler.

 • BV / BVR Mis ýadrosy PVC izolýasiýa / çeýe sim

  BV / BVR Mis ýadrosy PVC izolýasiýa / çeýe sim

  BV bir ýadroly mis sim bolup, gurluşyk üçin gaty we amatsyz, ýöne ýokary güýji bar.BVR ýumşak we gurluşyk üçin amatly, ýöne güýji pes bolan köp ýadroly mis simdir.BV ýeke ýadroly mis sim - köplenç kesgitlenen ýerler üçin, BVR sim mis ýadroly PVC izolirlenen çeýe sim bolup, ol simli ýumşaklygy talap edýän ýagdaýlarda ulanylýar we adatça azajyk hereket edýän ýagdaýlarda ulanylýar.Mundan başga-da, BVR köp zolakly çyzygyň häzirki göterijilik ukyby bir hatar çyzykdan has uly we bahasy hem has ýokary.Adatça, BVR sim üçin amatly beýle uly güýç bolmasa, kabinetiň içindäki kabeller üçin ulanylyp bilner.