Slaýt basgançakly daş, çal gök goňur ädimler Tötänleýin däli baýdak daş şifer lýuks bag Villa

Gysga düşündiriş:

Slaýt ýol ýörelgesi üçin oňat saýlawdyr, çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan düzülen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, bag şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Slaýt ýol ýörelgesi üçin oňat saýlawdyr, çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan düzülen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, bag şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.

NYME ÜÇIN Tebigat daşyny we amaly saýlaýarsyňyz

Näme üçin tebigat daşyny saýlaýarsyňyz? GÖRNÜŞLER
Dürli reňkler
Gowy izolýasiýa
Gurmak aňsat
Arassalamak üçin amatly
Tebigat bilen bilelikde dem alyň
Owadan bezeg täsirli
Çygly ýerler - Hawa
Içki diwarlar - Hawa
Içki gatlar - Hawa
Suw aýratynlygy - Hawa
Daşarky gaplar - Hawa
Daşky örtük - Hawa

Esasy maglumat

Material 100% tebigy şifer daşy Haryt Gara şifer, gök şifer, çal şifer, posly şifer
Daş görnüşi plitkalar, gaplar, basgançaklar, basgançaklar, gapaklar, gysgyçlar we ş.m. Üçin ulanyň ýapyk, açyk, diwar, pol, basgançaklar, basgançaklar we ş.m.
Dykyzlygy 2 .7– 2.9 (g / cm3) Ölçegi we tamamlanmagy Custöriteleşdirilen
Şahadatnama ISO9001, CE, SGS MOQ 100 inedördül metr, kiçi synag buýrugyny kabul ediň
Gaplamak Agaç sandyk ,Agaç palet ,Agaç çarçuwasy , we ş.m. Hil ABC synp ;Tejribeli QC tarapyndan ähli önümler siziň islegiňiz boýunça barlanýar.
Tölegiň şerti Görüşde L / C ,T / T ,Western Union Söwda şertleri EXW, FOB, CIF, CNF we ş.m.
Gelip çykyşy Hytaý Önümçilik kuwwaty Aýda 20000 inedördül metr
Nusgalar Mugt nusgalar bar, ýük ýygnamak nusgasy.

SIZE HAKYNDA

ululygy1

Reňk saýlamak

GYSGAÇA TERJIME

GURBANÇYLYK WE GÖRNÜŞ

KESEL okuwlary

KOMPANI PRA PROFILI

1998-nji ýylda döredilen CDPH, Hytaýdan we daşary ýurtlardan Granit, Bazalt, Slate we Medeniýet Daş ýaly tebigy daş önümleri üçin hünärmen we öňdebaryjy üpjünçi.

CDPH gurluşykçylar we söwda daş hünärmenleri üçin tebigy daş plitalary we gap-gaçlary, taýaklary, medeni daşlary, gabion diwarlaryny gözleýänler üçin Tebigy daşlar çözgüdi bilen üpjün edýär…

Daş plitkalarymyz, gapaklarymyz, şkaflarymyz we kerpiçlerimiz köplenç diwar örtmek, köpçülik meýdançasy, awtoulag duralgalary, ýol, peýzaapes, howuz taraplary, basgançaklar, ojaklar, duşlar we jaýyň beýleki ýörite döredilen ýerleri üçin ulanylýar.

Tebigy daşyň özboluşly gurluşy, tebigy duýgy döredýär .Bize ýokary hilli, baha, dürlilik we hyzmat hödürleýäris.

Isleýän ululygyňyzy / reňkiňizi / materialyňyzy / amaly meýdanyňyzy aýdyň,soň size has gowy kömek edip bileris, häzir habarlaşyň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin gök daş kafel şifer

   Asma / pol / diwar klasy üçin gök daş kafel şifer ...

   CDPH Slate, ýokary hili we gözelligi üçin saýlanan şifer pol plitalarynyň giň toplumyny hödürleýär.Ene tebigaty kämilleşdiriji däldi we islendik iki şifer plitanyň üstü hiç haçan birmeňzeş däl.Bu "adam tarapyndan döredilen" nusgalaryň bäsleşip bilmeýän zady.Dürli reňkler, ululyklar we bezegler bilen birleşdirilen bu umumy özboluşlylyk, içerki dizaýn ideýaňyza laýyk görnüş we häsiýet döretmäge mümkinçilik berýär.Şifer pollarymyz hem gaty du ...

  • Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeni daş / üçek plitalary

   Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeniýetli ...

   Tebigy şifer daş materiallary içerki we daşarky bezeg üçin oňat gurluşyk materiallarydyr.Olar ygtybarly we köp taraply, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.Slaýt, ýapyk we daşdan ýasalan daşlar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr, meselem, medeni daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeni daş gapy daş-töweregi.Şifer medeniýetli daş gurluşykda we abatlaýyş işlerinde giňden ulanylýar ...

  • Gara şifer basgançakly daş, çal gök goňur basgançak ädimleri tötänleýin däli baýdak daş şifer lýuks bag Villa

   Gara şifer basgançak, çal gök goňur po ...

   Slaýt ýol ýörelgesi üçin oňat saýlawdyr, çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan düzülen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, bag şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.CDPH Slate natu hilini üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar ...

  • Gözenekli gara lava bazalt daşy / ýalpyldawuk / hormatlanan / çotga / asma daş / bag basgançak daşy / howly we gazon üçin dem alýan lava daşy

   Gözenekli gara lava bazalt daşy / ýalpyldawuk / ...

   Lava aslynda wulkan atylmagyndan emele gelen daşdyr.Agramy gaty ýeňil we çal reňkli gödek daş.Bazaltyň (lava daşynyň) geň tarapy wezikulýar, alveolat we tebigydyr, kesilen ýerinden çukurlar ýokarky we kiçi aşakylarda has uly we has ýokary konsentrirlenendir.Daş görnüşindäki bu material, beýleki siňdiriji we ýylylyk izolýasiýasy ýaly aýratyn deşikleri üçin başga daş materiallarynyň ýok aýratynlygy bar.CDPH ...