Şäher gurluşyk taslamasy

 • Pekiniň Pinggu etrabynda çagalar baglary, başlangyç mekdepler we orta mekdepler üçin howpsuzlyk ýaşaýyş jaý taslamasy

  Pekiniň Pinggu etrabynda çagalar baglary, başlangyç mekdepler we orta mekdepler üçin howpsuzlyk ýaşaýyş jaý taslamasy

  Täze korona pnewmoniýa epidemiýasynyň öňüni almak we oňa gözegçilik etmek biziň ýurdumyzda adaty ýagdaýa öwrülensoň, ýurtlardaky uniwersitetler, başlangyç we orta mekdepler we çagalar baglary 1-nji sentýabrda mekdebi täzeden başladylar, bu bolsa öňki ýyllaryň güýzüniň başlamagy bilen deňdir. .Çi ...
  Koprak oka
 • “Samrod Castle” myhmanhana lager taslamasy

  “Samrod Castle” myhmanhana lager taslamasy

  Taslamanyň tertibi Barbados adalarynyň aç-açan aýratynlyklary sebäpli dag süýşmeleri we süýşmeler ýaly dag eňňitleri ýok.Dynç alyş meýdançasy pes drena withly ýerlerden gaça durmak üçin saýlanýar we daş-töweregindäki zeýkeş şertleri gowy.Şol bir wagtda, ...
  Koprak oka
 • Pekin metrosy 19-njy taslama

  Pekin metrosy 19-njy taslama

  Golaýda “Capital Window” web sahypasy Pekiniň şu ýyl metro meýilnamasynyň ýagdaýyny yglan etdi.Jemi 20 metro gurulýar.Şeýle hem aralyk 638 kilometre çenli artar.Çengdong hem gatnaşdy we paýtagtyň gurluşygyna öz güýjüni goşdy!Lagerdäki jaý ...
  Koprak oka
 • Pekin metrosynyň 8-nji Kianmen taslamasy

  Pekin metrosynyň 8-nji Kianmen taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Pekin Kianmen diňiniň taslamasynyň aýratynlyklary: ýokary korporasiýa şekil talaplary, içerki koridorlar, ýangynyň öňüni almak, beýleki kadalaşdyryjy talaplar we jaýlaryň daşky görnüşi daşky gurşawa laýyk bolmalydyr.Lager meýdany: takmynan 3500 m2 1. Maý ...
  Koprak oka
 • Al Algerirdäki “Gamma Grand Metjit” lager taslamasy

  Al Algerirdäki “Gamma Grand Metjit” lager taslamasy

  Taslamanyň ýerleşýän ýeri: Al Algerir, Algiir Taslamanyň aýratynlyklary: ýokary hilli modully integrirlenen bina Barak meýdany: 5150 m2 (Konteýner jaýlarynyň 312 sanysy) Çözgüt 1. Konteýner jaýy Düzgün talaplary modullaryň kombinasiýasy arkaly tamamlanýar.Ofis, ýygnak modullary we hammam modullary ...
  Koprak oka