Şandong ankankuang topary ýylda 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy
Demirgazyk Amerikadaky FLEX taslamasy
Hebei Garden Expo Service Area Taslamasy

Highokary hilli üpjün edýäris

Enjamlar we desgalar

 • 900X1800mm Täze dizaýn Sary Terrazzo kafel aýnaly ýalpyldawuk kafel

  900X1800mm Täze dizaýn Sary Terrazzo kafel aýnasy ...

  ÖNÜMLER Wideo ÖNÜMLERINI DÖREDIPBütin beden kafel bilen deňeşdirilende, ýalpyldawuk kafeliň üstü has ýumşakdyr.Jaýlanan plitkalar gaty we könelişen, hammam we aşhana ýaly ýapyk ýerlerde ulanmak üçin amatly.Infiltrasiýa tehnologiýasynyň ulanylmagyna esaslanyp, ýalpyldawuk plitkalar dürli imitasiýa daşlaryny we agaç imitasiýa effektlerini döredip biler.Önümiň aýratynlygy Ölçegleri 6 ...

 • Hytaý syrçaly keramiki ak doly polatlanan kafel ýokary hilli we arzan bahadan

  Hytaý syrçaly keramiki ak doly ýalpyldawuk kafel ...

  ÖNÜMLER Wideo ÖNÜMLERINI DÖREDIPBütin beden kafel bilen deňeşdirilende, ýalpyldawuk kafeliň üstü has ýumşakdyr.Jaýlanan plitkalar gaty we könelişen, hammam we aşhana ýaly ýapyk ýerlerde ulanmak üçin amatly.Infiltrasiýa tehnologiýasynyň ulanylmagyna esaslanyp, ýalpyldawuk plitkalar dürli imitasiýa daşlaryny we agaç imitasiýa effektlerini döredip biler.Önümiň aýratynlygy Ölçegleri 6 ...

 • Abraýly Hytaýyň açyk farfor ýalpyldawuk diwar plitalary

  Abraýly hytaý açyk farfor ýalpyldawuk ...

  ÖNÜMLER Wideo ÖNÜMLERINI DÖREDIPBütin beden kafel bilen deňeşdirilende, ýalpyldawuk kafeliň üstü has ýumşakdyr.Jaýlanan plitkalar gaty we könelişen, hammam we aşhana ýaly ýapyk ýerlerde ulanmak üçin amatly.Infiltrasiýa tehnologiýasynyň ulanylmagyna esaslanyp, ýalpyldawuk plitkalar dürli imitasiýa daşlaryny we agaç imitasiýa effektlerini döredip biler.Önümiň aýratynlygy Ölçegleri 6 ...

 • Hytaý altyn we kümüş syrçaly ýalpyldawuk polatdan ýasalan tutuş beden farfor pol diwar plitalary

  Hytaýyň altyn we kümüş aýnaly ýalpyldawuk B B ...

  ÖNÜMLER Wideo ÖNÜMLERINI DÖREDIPBütin beden kafel bilen deňeşdirilende, ýalpyldawuk kafeliň üstü has ýumşakdyr.Jaýlanan plitkalar gaty we könelişen, hammam we aşhana ýaly ýapyk ýerlerde ulanmak üçin amatly.Infiltrasiýa tehnologiýasynyň ulanylmagyna esaslanyp, ýalpyldawuk plitkalar dürli imitasiýa daşlaryny we agaç imitasiýa effektlerini döredip biler.Önümiň aýratynlygy Ölçegleri 6 ...

 • Zawod, Hytaý öndürijisinde 900 × 1800 kafel pol mermer lomaý satuwy

  Zawod üpjünçiligi 900 × 1800 kafel pol mermer tutuş ...

  ÖNÜM Wideo ÖNÜMLERINIES DÜZGÜNÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinterlemek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

 • Hytaýda hünär öndürýän zawod, ýokary hilli gurluşyk materiallary 900X1800mm

  Hytaýda mermer görnüşli hünärmen zawody ...

  ÖNÜM Wideo ÖNÜMLERINIES DÜZGÜNÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinterlemek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

 • Arzan bahaly Hytaý 800 * 800 mermer keramiki gurluşyk materiallaryny ýasady, pol we diwar üçin ulanylyp bilner

  Arzan bahasy Hytaý 800 * 800 mermer keramiki önüm öndürdi ...

  ÖNÜM Wideo ÖNÜMLERINIES DÜZGÜNÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinterlemek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

 • Slaýt basgançakly daş, çal gök goňur ädimler Tötänleýin däli baýdak daş şifer lýuks bag Villa

  Slaýt basgançak daşy, çal gök goňur ädimler ...

  Slaýt ýol ýörelgesi üçin oňat saýlawdyr, çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan düzülen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, bag şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.CDPH Slate natu hilini üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar ...

 • Diwar örtmek üçin tebigy gara / ak / pasly şifer / Daş diwar panelleri / üçek / pol / asma bezegi

  Diwar Kladdi üçin tebigy gara / ak / pasly şifer ...

  Geologiki taýdan, Slate çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan emele gelen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, üçek şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.CDPH Slate, köp ýyllyk tejribämizi tebigy şifer plitalarynyň hiliniň ...

 • Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeni daş / üçek plitalary

  Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeniýetli ...

  Tebigy şifer daş materiallary içerki we daşarky bezeg üçin oňat gurluşyk materiallarydyr.Olar ygtybarly we köp taraply, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.Slaýt, ýapyk we daşdan ýasalan daşlar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr, meselem, medeni daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeni daş gapy daş-töweregi.Şifer medeniýetli daş gurluşykda we abatlaýyş işlerinde giňden ulanylýar ...

 • Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin gök daş kafel şifer

  Asma / pol / diwar klasy üçin gök daş kafel şifer ...

  CDPH Slate, ýokary hili we gözelligi üçin saýlanan şifer pol plitalarynyň giň toplumyny hödürleýär.Ene tebigaty kämilleşdiriji däldi we islendik iki şifer plitanyň üstü hiç haçan birmeňzeş däl.Bu "adam tarapyndan döredilen" nusgalaryň bäsleşip bilmeýän zady.Dürli reňkler, ululyklar we bezegler bilen birleşdirilen bu umumy özboluşlylyk, içerki dizaýn ideýaňyza laýyk görnüş we häsiýet döretmäge mümkinçilik berýär.Şifer pollarymyz hem gaty du ...

 • Tebigy gara daş diwarlar, bazalt deriniň aýratynlygy diwar daşy, tebigy bölünen ýüz, daş arhitekturasy, diwar örtügi

  Tebigy gara daş diwarlar, bazalt deriniň aýratynlygy ...

  Esasy maglumatlar 100% tebigy daş Haryt şifer, kwars, granit, gum daşlary we ş.m. Daş reňkler Ak, çal, goňur, gara, pasly, gyzyl, gülgüne, ýaşyl we ş.m. Içki we daşarky diwar, bag, villa, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag we ş.m. Ölçegli tekiz tagtasy: 150 × 600mm galyňlygy Abt 10 - 35mm şahadatnama ISO9001, CE, SGS MOQ 100sqm, kiçi synag buýrugyny kabul ediň Gaplaýyş tekiz tagtasy: 4pcs / karton, 36cartons / sandyk, 32crates / konteýner Sawn we gödek töleg şertleri. ..

Bize ynan, bizi saýla

Biz hakda

Gysgaça düşündiriş :

Çengdong şu wagta çenli 100-den gowrak ýurtda müňlerçe lager gurluşygyny üstünlikli üpjün etdi, şol sanda lager meýilnamasy, binanyň dizaýny, öý senagaty önümçiligi, ulag, ýerinde gurnamak, içerki bezeg, lager desgalary we ş.m.

Daşary ýurtdaky lager gurluşygynda onlarça ýyllyk baý tejribe, şeýle hem taslamanyň durmuşa geçirilmegine täsir edýän dürli milli syýasatlaryň, kanunlaryň, däp-dessurlaryň, medeniýetiň we howanyň toplanmagy sebäpli, Çengdong Hytaýyň daşary ýurt lagerleriniň gurluşygyna öňdebaryjy bolup, lager gurluşyk üpjün edijisi boldy. giň gerimli Hytaý gurluşyk kärhanalary.

Sergi çärelerine gatnaşyň

Wakalar we söwda görkezişleri

 • XSF-800 (10)
 • IMG_20210618_114213
 • 2223
 • fdsfgd (5)
 • fdsfgd (1)
 • Konteýner jaýlary hakda bilmeli iki zat

  Adatça, biziň täsirimizdäki jaý ýa-da sergide goýlan jaý adaty kerpiçden, kerpiçden we agaç dänesi siloslaryndan we ş.m. köp sanly materialdan durýar. Şeýle-de bolsa, sosial ösüşiň zerurlygy sebäpli köp adam ykdysady amatly we berk prefab konteýner jaýlaryny saýlaýar. , Onda näme ...

 • Konteýner jaýyny nädip saýlamaly?Bu 3 nokady görmeli

  Konteýner önümleri ilki logistika pudagynda ulanyldy, soňra konteýnerler kem-kemden dürli taslamalar üçin wagtlaýyn ýaşaýyş jaýyna öwrüldi.Tehnologiýanyň ösmegi we adamlaryň isleginiň artmagy bilen konteýnerler kem-kemden konteýner jaýlary bilen çalşylýar.Şonuň üçin bu gün men ...

 • Ofis bezegi üçin dogry mebelleri nädip saýlamaly

  Meýdanda gaty köp önüm we dowam edýän ösüşler bilen, ofisiňiziň durky täzelenen ofisiňiz üçin ajaýyp mebelleri nädip kesgitlemelidigini bilmek kyn.Häzirki wagtda täjirçilik mebelleri aýakly maýyplar üçin oturgyçlar we stoluň aşagyndaky ammarlar we häzirki zaman işleýän ...

 • Tekiz gaply konteýner jaýynyň sowukdan goramak ukyby hakda?

  Tekiz paket konteýner jaýy moda tendensiýalaryna garşy göreşýän gurluşyk ulgamynyň bir görnüşidir.Ony hemme ýere göçürip bolýar we adamlar üçin has amatly we amatly durmuş getirýär.Gün panelleri ýapyk elektrik bilen üpjün edýär, gün suw gyzdyryjylary ýyladyş we suw üpjün edýär, ýapyk duş we ýaşaýjy ...

 • Tekiz gaply konteýner jaýlaryň siziň üçin artykmaçlyklaryny düşündiriň

  Tekiz gaply konteýner jaýlary barada aýdanymyzda, geçmişde ýönekeý, inçe we estetiki duýgusy bolmadyk gurluşyk meýdançasyndaky göçme jaýlar hakda pikir edip bilersiňiz.Inaşamak amatly däl. Tehnologiýanyň ösmegi bilen tekiz gaply konteýner jaý güýçli we owadan, a ...

 • hyzmatdaş (1)
 • hyzmatdaş (2)
 • hyzmatdaş (3)
 • hyzmatdaş (4)
 • hyzmatdaş (5)
 • hyzmatdaş (6)
 • hyzmatdaş (7)
 • hyzmatdaş (8)