Gurluşyk daşlary

 • Ak medeniýet daş panelleri Içki we daşarky diwar panelleri üçin daşdan ýasalan şifer

  Ak medeniýet daş panelleri Içki we daşarky diwar panelleri üçin daşdan ýasalan şifer

  Şifer, kwars we çäge daşlary, daşdan ýasalan daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeniýetli daş gapylar ýaly ýapyk we daşarky goşundylar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr.Şifer we kwars medeniýetli daş, owadan tebigy görnüşi we elýeterli bahasy bilen dünýäniň dürli künjeklerinde gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Çal / goňur medeniýet daş önümleri daşky gurşawy goramak daşky diwar bezelen medeni daş / diwar bezegi / villa

  Çal / goňur medeniýet daş önümleri daşky gurşawy goramak daşky diwar bezelen medeni daş / diwar bezegi / villa

  Şifer, kwars we çäge daşlary, daşdan ýasalan daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeniýetli daş gapylar ýaly ýapyk we daşarky goşundylar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr.Şifer we kwars medeniýetli daş, owadan tebigy görnüşi we elýeterli bahasy bilen dünýäniň dürli künjeklerinde gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Tebigy gülgüne medeniýetli daş diwar örtükli daşdan ýasalan bezegli medeni daş satylýar / dürli reňkler sungat medeniýeti daş örtük şifer medeniýeti daş

  Tebigy gülgüne medeniýetli daş diwar örtükli daşdan ýasalan bezegli medeni daş satylýar / dürli reňkler sungat medeniýeti daş örtük şifer medeniýeti daş

  Şifer, kwars we çäge daşlary, daşdan ýasalan daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeniýetli daş gapylar ýaly ýapyk we daşarky goşundylar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr.Şifer we kwars medeniýetli daş, owadan tebigy görnüşi we elýeterli bahasy bilen dünýäniň dürli künjeklerinde gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Greenaşyl / Gök tebigy şifer / Granit / Kwars diwar örtük medeniýeti / bag daş önümleri / diwar panelleri / medeniýet daşy

  Greenaşyl / Gök tebigy şifer / Granit / Kwars diwar örtük medeniýeti / bag daş önümleri / diwar panelleri / medeniýet daşy

  Şifer, kwars we çäge daşlary, daşdan ýasalan daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeniýetli daş gapylar ýaly ýapyk we daşarky goşundylar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr.Şifer we kwars medeniýetli daş, owadan tebigy görnüşi we elýeterli bahasy bilen dünýäniň dürli künjeklerinde gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Gara / gök / çal diwar medeniýeti daşy / bag bezegi ýaly häzirki zaman dizaýn arhitekturasy üçin tebigy medeniýet daşy

  Gara / gök / çal diwar medeniýeti daşy / bag bezegi ýaly häzirki zaman dizaýn arhitekturasy üçin tebigy medeniýet daşy

  Şifer, kwars we çäge daşlary, daşdan ýasalan daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeniýetli daş gapylar ýaly ýapyk we daşarky goşundylar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr.Şifer we kwars medeniýetli daş, owadan tebigy görnüşi we elýeterli bahasy bilen dünýäniň dürli künjeklerinde gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Gara / gök / çal / sary / pasly şifer / sary goňur / Medeniýet daşy üçin rustik

  Gara / gök / çal / sary / pasly şifer / sary goňur / Medeniýet daşy üçin rustik

  Şifer, kwars we çäge daşlary, daşdan ýasalan daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeniýetli daş gapylar ýaly ýapyk we daşarky goşundylar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr.Şifer we kwars medeniýetli daş, owadan tebigy görnüşi we elýeterli bahasy bilen dünýäniň dürli künjeklerinde gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Diwar we pol bezegi / Daşky asma / bag bezegi üçin tebigy daş daşlary tötänleýin baýdak daşy

  Diwar we pol bezegi / Daşky asma / bag bezegi üçin tebigy daş daşlary tötänleýin baýdak daşy

  Baýdak daşy, eýwan we bag asfaltlamak üçin ajaýyp tekiz şiferiň galyndy görnüşidir.Iki görnüşli baýdak daş şifer örtükleri üpjün edilýär.Biri kesilip, aýratyn dizaýnlaryň ululyklaryna we görnüşlerine çenli gutarýar, beýleki görnüşi köp, tertipsiz we DIY asfaltlamak üçin ölçeglerde tötänleýin bolup biler.Baýdak daşy şifer örtügi granit ýa-da çäge daşlary üçin amatly alternatiwadyr

 • Tebigy baýdak daşy gara / gök daş / çal tertipsiz örtükler / Bazalt baýdak daşy Daşky asma / bag bezegi üçin däli asma daş

  Tebigy baýdak daşy gara / gök daş / çal tertipsiz örtükler / Bazalt baýdak daşy Daşky asma / bag bezegi üçin däli asma daş

  CDPH daşlary gaty köýnekli, dyrnaçak we tegmile çydamly, olary gaty köpugurly edýär we birnäçe amaly üçin amatly.

  Landşaftlar we daşarky goşundylar üçin şifer we gök daş asfaltlamak, daşarky diwar örtmek we suw aýratynlyklary üçin amatly bezegli, dokma görnüşlerini alyp biler.Içerki goşundylar üçin şifer pol kafel, örtük we aýratyn diwarlar, oýulan basseýnler we hammamlar üçin täzeden meşhurlyga eýe bolýar.

 • Tebigy gara daş diwarlar, bazalt deriniň aýratynlygy diwar daşy, tebigy bölünen ýüz, daş arhitekturasy, diwar örtügi

  Tebigy gara daş diwarlar, bazalt deriniň aýratynlygy diwar daşy, tebigy bölünen ýüz, daş arhitekturasy, diwar örtügi

  Söwda ýa-da ýaşaýyş jaýyňyza häsiýet duýgusyny goşmak isleseňiz, CDPH diapazonynyň bölünen ýüz diwaryndaky önümleri göz öňünde tutuň.

  “Gara daş diwar” tebigy daşyň birmeňzeş görnüşini we duýgusyny öndürmek üçin döredilen, gaty kyn gutarnykly üpjün etmek üçin döredilen we elýeterli býudjetde bölünen ýüz görnüşinde bolýar.

  Bölünen ýüzi yzygiderli iň meşhur binagärlik gurluşyk bölümi bolup durýar, sebäbi özboluşly dokma ýüzüni hödürleýär we boýag derejeli önüm hökmünde ýa-da dürli özüne çekiji reňklerde öndürilip bilner.Bölünen ýüz blokynyň önümçilik prosesi sebäpli, binanyň dizaýnyna estetiki çuňlugy hödürleýän iki birlik birmeňzeş däl.

  Bölünen ýüz daşymyz ýük göteriji diwar ýa-da şkaf hökmünde ulanylyp bilner we beýleki binagärlik bloklary bilen gowy garyşýar.

  Bölünen ýüz daşy izolýasiýa täsiri, ses siňdiriji we oda çydamly - teatrlar, mekdepler we şäher binalary ýaly täjirçilik taslamalarynyň gurluşygynda ileri tutulýan önüme öwrülýär.

 • DÖWRÜN GÖRNÜŞI / DÖWRÜN GÖRNÜŞI

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI / DÖWRÜN GÖRNÜŞI

  Geologiki taýdan, Slate çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan emele gelen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, üçek şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

  CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

  Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.

 • Pol / Diwar örtmek üçin çal / gara / pasly şifer plitalary / Medeniýetli daş / üçek plitalary

  Pol / Diwar örtmek üçin çal / gara / pasly şifer plitalary / Medeniýetli daş / üçek plitalary

  Tebigy şifer daş materiallary içerki we daşarky bezeg üçin oňat gurluşyk materiallarydyr.Olar ygtybarly we köp taraply, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.

  Slaýt, ýapyk we daşdan ýasalan daşlar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr, meselem, medeni daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeni daş gapy daş-töweregi.Şifer medeni daş Demirgazyk Amerikada, Europeewropada we Awstraliýada gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda ajaýyp tebigy görnüşi we elýeterli bahasy üçin giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin tebigy ýaşyl / çal / gök daş kafel şifer

  Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin tebigy ýaşyl / çal / gök daş kafel şifer

  CDPH Slate, ýokary hili we gözelligi üçin saýlanan şifer pol plitalarynyň giň toplumyny hödürleýär.Ene tebigaty kämilleşdiriji däldi we islendik iki şifer plitanyň üstü hiç haçan birmeňzeş däl.Bu "adam tarapyndan döredilen" nusgalaryň bäsleşip bilmeýän zady.Dürli reňkler, ululyklar we bezegler bilen birleşdirilen bu umumy özboluşlylyk, içerki dizaýn ideýaňyza laýyk görnüş we häsiýet döretmäge mümkinçilik berýär.

  Şifer pol plitalarymyz, esasanam az tehniki hyzmaty we tygşytly pol bezegini üpjün edýän ýokary ulagly ýerler üçin gaty berkdir.

1234Indiki>>> Sahypa 1/4