Toparymyz

Satyş topary

Satuw toparymyzyň ortaça ýaşy 30-40 ýaş aralygy.Olaryň hemmesiniň göçme ýaşaýyş jaýy we goşmaça gurluşyk materiallary pudagynda azyndan 8 ýyl tejribesi bar.Iňlis we ispan dillerinde gürläp bileris we netijeli jogap bermek we wada bermek garaýşymyz uzak möhletli müşderileriň we hyzmatdaşlaryň uly toparyny almaga kömek edýär.

Işewür goldaw topary

Biznes goldaw toparymyz wagtynda we bäsdeşlik tekliplerini wagtynda berip biler.Eksport we import syýasatlarynda tejribeli we dürli ýurtlarda we sebitlerde talap edilýän çylşyrymly resminamalar bilen iş salyşmaga ukyply.Biz CMA ýük daşaýan kompaniýanyň VIP agzasy we bäsdeşlik teklibi bilen islendik ýere iberip bileris.

Tehniki işgärler

Tehniki toparymyz 10 ýyldan gowrak wagt bäri ykjam ýaşaýyş jaýy we ýeňil polat gurluşyk pudagy bilen meşgullanýar.Diňe bir ideýadan täsirli görnüşde doly dizaýn berip bilerler.Müşderiniň islegine görä çylşyrymly we gyssagly taslamalar baradaky teklibimizi berip bileris.

Taslama topary

Taslamany dolandyrmak we ýerinde dolandyrmak bilen işleýän topar biziň buýsanjymyzdyr.Taslama toparymyz, dürli desgalaryň wagtlaýyn desgalary gurmak syýasaty we raýat işleri bilen tanyş, bu taslamanyň tertipli we üstünlikli bolup biljekdigini kepillendirip biler.

Satyn alyş topary

Hytaýyň ähli sebitleriniň arasynda ýöriteleşdirilen üpjünçilik zynjyry bar.Göni hünärli zawodlardan gözleýäris we üpjün edilýän ähli materiallar ulanylýança kepillendirilip bilner.