Slaýt

 • DÖWRÜN GÖRNÜŞI / DÖWRÜN GÖRNÜŞI

  DÖWRÜN GÖRNÜŞI / DÖWRÜN GÖRNÜŞI

  Geologiki taýdan, Slate çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan emele gelen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, üçek şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

  CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

  Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.

 • Pol / Diwar örtmek üçin çal / gara / pasly şifer plitalary / Medeniýetli daş / üçek plitalary

  Pol / Diwar örtmek üçin çal / gara / pasly şifer plitalary / Medeniýetli daş / üçek plitalary

  Tebigy şifer daş materiallary içerki we daşarky bezeg üçin oňat gurluşyk materiallarydyr.Olar ygtybarly we köp taraply, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.

  Slaýt, ýapyk we daşdan ýasalan daşlar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr, meselem, medeni daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeni daş gapy daş-töweregi.Şifer medeni daş Demirgazyk Amerikada, Europeewropada we Awstraliýada gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda ajaýyp tebigy görnüşi we elýeterli bahasy üçin giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin tebigy ýaşyl / çal / gök daş kafel şifer

  Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin tebigy ýaşyl / çal / gök daş kafel şifer

  CDPH Slate, ýokary hili we gözelligi üçin saýlanan şifer pol plitalarynyň giň toplumyny hödürleýär.Ene tebigaty kämilleşdiriji däldi we islendik iki şifer plitanyň üstü hiç haçan birmeňzeş däl.Bu "adam tarapyndan döredilen" nusgalaryň bäsleşip bilmeýän zady.Dürli reňkler, ululyklar we bezegler bilen birleşdirilen bu umumy özboluşlylyk, içerki dizaýn ideýaňyza laýyk görnüş we häsiýet döretmäge mümkinçilik berýär.

  Şifer pol plitalarymyz, esasanam az tehniki hyzmaty we tygşytly pol bezegini üpjün edýän ýokary ulagly ýerler üçin gaty berkdir.

 • Gurluşyk materialy Tebigy şifer daşy / Düzgünsiz meýdany galyň çal gara şifer daş daş daşky landşaft pol bezegi üçin daş

  Gurluşyk materialy Tebigy şifer daşy / Düzgünsiz meýdany galyň çal gara şifer daş daş daşky landşaft pol bezegi üçin daş

  Tebigy şifer gaty berk geýilýän materialdyr we emeli keramikadan has owadan, ýöne ortaça mermer granitden arzan bolup, şifer kafelini diwar örtügi üçin amatly material edýär.

  Şifer pollar we şifer diwarlary “gödek” duýgusy we daşky görnüşi üçin özboluşly tebigy aýratynlyklara eýe.Şifer kafel pollary aşhanada, hammamda, eýwanda we howuz meýdançalarynda köplenç ulanylýar, şifer diwarlary içerki we daşarky goşundylarda has köp görünýär.

  Tebigy şifer üpjün edijilerinden biri hökmünde reňkli we gutarnykly görnüşlerde uly saýlamalary hödürleýäris.Demirgazyk Amerikada meşhur şifer kafel reňklerine sary, çal, ýaşyl, gök we gara reňkler girýär.Şifer plitalarynyň hemmesi bilen diýen ýaly düýpli üýtgeşiklikler bar, ýöne şifer pol ýa-da şifer diwary has özüne çekiji bolýar.

  Şifer plitalary üçin birnäçe gutarnykly zatlar bar.Hormatly şifer we ýykylan şifer meşhur görnüşlerdir.Şifer plitkalarynyň aşagy, adatça, tekiz we ýokary we tekiz bölünişini görkezýän, gyralary ýykylan görnüşde tekiz bolany üçin hormatlanýar.Netijede, şifer plitalarynyň üstündäki beýikliklerde 1/4 ″ tapawut bolup biler.

 • Slaýt basgançakly daş, çal gök goňur ädimler Tötänleýin däli baýdak daş şifer lýuks bag Villa

  Slaýt basgançakly daş, çal gök goňur ädimler Tötänleýin däli baýdak daş şifer lýuks bag Villa

  Slaýt ýol ýörelgesi üçin oňat saýlawdyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilen çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan düzülen inçe däneli metamorf gaýadyr.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, bag şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

  CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

  Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.

 • Diwar örtmek üçin tebigy gara / ak / pasly şifer / Daş diwar panelleri / üçek / pol / asma bezegi

  Diwar örtmek üçin tebigy gara / ak / pasly şifer / Daş diwar panelleri / üçek / pol / asma bezegi

  Geologiki taýdan, Slate çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan emele gelen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, üçek şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

  CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

  Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.

 • Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeni daş / üçek plitalary

  Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeni daş / üçek plitalary

  Tebigy şifer daş materiallary içerki we daşarky bezeg üçin oňat gurluşyk materiallarydyr.Olar ygtybarly we köp taraply, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.

  Slaýt, ýapyk we daşdan ýasalan daşlar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr, meselem, medeni daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeni daş gapy daş-töweregi.Şifer medeni daş Demirgazyk Amerikada, Europeewropada we Awstraliýada gurluşyk we abatlaýyş bazarlarynda ajaýyp tebigy görnüşi we elýeterli bahasy üçin giňden ulanyldy.CDPH Daş dünýädäki ýokary derejeli gurluşyk bazaryna dürli reňkler, şekiller we ululyklar bilen dürli görnüşli şifer medeniýetli daş berýär.Custörite dizaýnlar we kesikler bar.

 • Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin gök daş kafel şifer

  Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin gök daş kafel şifer

  CDPH Slate, ýokary hili we gözelligi üçin saýlanan şifer pol plitalarynyň giň toplumyny hödürleýär.Ene tebigaty kämilleşdiriji däldi we islendik iki şifer plitanyň üstü hiç haçan birmeňzeş däl.Bu "adam tarapyndan döredilen" nusgalaryň bäsleşip bilmeýän zady.Dürli reňkler, ululyklar we bezegler bilen birleşdirilen bu umumy özboluşlylyk, içerki dizaýn ideýaňyza laýyk görnüş we häsiýet döretmäge mümkinçilik berýär.

  Şifer pol plitalarymyz, esasanam az tehniki hyzmaty we tygşytly pol bezegini üpjün edýän ýokary ulagly ýerler üçin gaty berkdir.

 • Gara şifer basgançakly daş, çal gök goňur basgançakly ädimler Tötänleýin däli baýdak daş şifer lýuks bag Villa

  Gara şifer basgançakly daş, çal gök goňur basgançakly ädimler Tötänleýin däli baýdak daş şifer lýuks bag Villa

  Slaýt ýol ýörelgesi üçin oňat saýlawdyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilen çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan düzülen inçe däneli metamorf gaýadyr.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, bag şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

  CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

  Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.