Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy

 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (4)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (5)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (6)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (7)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (8)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (9)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (10)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (11)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (12)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (13)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (14)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (1)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (2)
 • Şandong ankankuang topary 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy (3)

Şandong ankankuang toparynyň ýylda 300,000 tonna kaprolaktam taslamasy Lunan himiýa zawody, Şandong welaýatynyň Tengzhouou şäherinde ýerleşýär.Başlangyç wagtynda
2019-njy ýylda in engineeringenerçilik lageriniň gurluşyk söwdasy, müşderilerimize lager gurluşygynyň umumy gowşurylyşynyň täze modelini hödürledik, müşderiler tarapyndan gowy görülýär.

Netijede, müşderi wagtlaýyn gurluşyk jaýlaryny satyn almagyň asyl köne usulyny düýbünden terk etdi we tutuş lageriň gurluşygyny Çengdong şäherine gaplady.Lageriň umumy meýilnamalaşdyrylyşyndan, lager önümleriniň dizaýnyndan, material öndürmekden we gaýtadan işlemekden, ýapyk we açyk goldaýan material satyn almalaryna we
daşamak we ýerinde gurluşyk.

Bir tarapdan, ýaşaýyş jaý önümçiligi zawodda amala aşyrylýar, beýleki tarapdan, ähli saýlama topar gitmäge taýynlyk görmek üçin çalt guralýar.
Gurçuk ýylynyň bahar baýramyndan soň gurluşyk meýdançasynyň birinji hatary.

Möhüm pursatda global betbagtçylyk - täze korona epidemiýasy ýüze çykdy, ýöne ähli kynçylyklar bizi saklap bilmeýär.8-nji martda biziň taslama toparymyz
kompaniýa epidemiýanyň uly töwekgelçiligi bilen ýüzbe-ýüz bolup, ýerinde gurluşyk işlerine başlady.

Epidemiýanyň çäginde gurluşyk prosesi kyn, ýöne gutarnykly netijeler höweslendiriji.Lager meýilnamalaşdyryş we dizaýn nukdaýnazaryndan täze düşünjä eýerýäris
lageriň gurluşygy, hili, adamlaşdyryş, akyl we ýaşyllaşdyrmak..Müşderileriň isleglerine laýyklykda otag görnüşini saýlamak nukdaýnazaryndan
beýikligi we uly aralygy sebäpli H polat gurluşy bilen gurlan akylly himiki ýer sergi zalyndan başga, uly göwrümli merkezleşdirilen ofis ýerleri, otagyň galan görnüşleri Çengdongyň patentlenen täze ZA önümleri bilen gurlupdyr.Wagtlaýyn ofis lageriniň hemmesi ofis binalaryndan, mejlisler otaglaryndan, restoranlardan, eýwanlardan we sergi zallaryndan ybarat.3,741 inedördül metr binany goşmak bilen 8,625 inedördül metr meýdany tutýar.