Tekiz gaply konteýner jaýlaryň siziň üçin artykmaçlyklaryny düşündiriň

fdsfgd (1)

Tekiz gaply konteýner jaýlary barada aýdanymyzda, geçmişde ýönekeý, inçe we estetiki duýgusy bolmadyk gurluşyk meýdançasyndaky göçme jaýlar hakda pikir edip bilersiňiz.Toaşamak amatly däl. Tehnologiýanyň ösmegi bilen tekiz gaply konteýner jaýy güýçli we owadan bolup, dürli pudaklar tarapyndan gowy görülýär we tanalýar.Tekiz gaply jaýyň aýratyn artykmaçlyklary näme?Indiki, tekiz gaply konteýner jaýlaryň 10 artykmaçlygyny size hödürlärin.

fdsfgd (2)

Üstünlik 1: Plastinanyň gurluşy, transport we ammar ýerini tygşytlamak.

Standardeke-täk standart gap, gaplanylandan soň asyl jaýyň göwrüminiň diňe 1/4 bölegidir, bu daşamak, berk, ýer tygşytlamak we daşamak we saklamak wagtynda çykdajylary azaltmak üçin amatly.

Üstünlik 2: Zawod öňünden gurlan, ýerdäki iş ýüküni azaldýar.

Adaty gaplama gapynyň ýokarky çarçuwasy we aşaky çarçuwasy bezeg gatlaklaryny öz içine alýar.Zynjyr zawodda ýygnalyp, sütünler we diwar panelleri ýokarky çarçuwa boltlar bilen birikdirilýär, soňra zynjyr terminallary yzygiderli birikdirilýär we bezeg ýalpyldawuk bölekleri degişli ýerlerde çüýlenýär, soňra adaty konteýner jaýy ýygnandy.

Üstünlik 3: malylylyk izolýasiýa materialy hökmünde gaýa ýüň tagtasy oda çydamlylygy gowy.

Aşaky çarçuwasy we ýokarky çarçuwasy ajaýyp ýylylyk izolýasiýasyna we oda çydamlylygy bolan gaýa ýüň tagtasy bilen sandwiçlenendir.Bu material diňe bir ýokary güýç, ýylylyk izolýasiýa öndürijiligi bilen çäklenmän, eýsem ýangyna garşy çydamlylygy we ýangyna garşy saklaýyş ukybyna eýedir we konteýner jaýlary we prefab jaýlary üçin ileri tutulýan ýylylyk izolýasiýa materialydyr.

Üstünlik 4: Gurluşy berk we ýer titremelerine we taýfunlara garşy durup biler.

Tekiz paketli konteýner jaýlary ýer titremelerine we taýfunlara garşy durup bilýän ýokary güýçli umumy gurluşy emele getirmek üçin taýýarlanan ýokary güýçli boltlar bilen birleşdirilýär.

fdsfgd (3)

Üstünlik 5: ýokary rahatlyk.

Tomuň, ýeriň we diwarlaryň ýylylyk izolýasiýa ulgamlary bar we diwar panelleri bilen birleşdirilen sowuk däl köpriniň dizaýny tutuş jaýy ýylylyk izolýasiýasyny emele getirýär.Howanyň gowy möhürlenmegini gazanmak üçin tekiz gaply konteýner jaýynyň käbir böleklerine möhürleýji zolaklar goşulýar we pollaryň üçegi we ýeri aýrylýar.Dizaýn sesiň peselmeginiň funksiýasyna düşünýär we diwar panelindäki gaýa ýüň tagtasy hem gowy ses izolýasiýa materialydyr.

Üstünlik 6: Modully dizaýn, çäksiz baglanyşygyň giňelmegi.

Tekiz paket konteýner jaýy dikligine we keseligine çäksiz 2 gatly bolup biler we jaýyň umumy meýdany taslama ulanylanda sazlanyp bilner.

Üstünlik 7: Standartlaşdyrmak we aňsat hyzmat etmek.

Konteýner jaýynyň modul dizaýny sebäpli, ýokarky we aşaky çarçuwalardan diwar panellerine we bezeg böleklerine çenli, eger zaýalanan bolsa, olary adaty esbaplar görnüşinde çalşyp bolar.

Üstünlik 8: Gysga gowşuryş wagty.

Adaty taýýar önümçilik ätiýaçlyklary, önümçilik we ýerinde taýýarlyk bir wagtyň özünde amala aşyrylýar we gurnamak amatly.

Üstünlik 9: Kompaniýanyň keşbini we habardarlygyny ýokarlandyrmak.

Howpsuz, owadan we amatly ofis meýdançasy, korporatiw keşbiňizi ýokarlandyrmak bilen bir hatarda müşderileriňiz, ýolbaşçylaryňyz we ulanyjylaryňyz tarapyndan ykrar ediler.

Peýdasy 10: Durnuklylyk - Ekologiýa taýdan arassa.

Çarçuwanyň gurluşy, poroşok pürkmek we boýamak prosesini kabul edýär, bu daşky görnüşi tekiz, boýag ýelimi güýçlendirilýär, önümiň hyzmat ediş möhleti birnäçe esse uzalýar we ýaşyl we ekologiýa taýdan arassa.Ondan soň çalt sökülip bilner, bu saýtyň gurşawyna täsirini azaldar.

fdsfgd (4)


Iş wagty: Maý-24-2022