Konteýner jaýlary hakda bilmeli iki zat

Adatça, biziň täsirimizdäki jaý ýa-da sergide goýlan jaý adaty kerpiçden, kerpiçden we agaç dänesi siloslaryndan we ş.m. ýaly köp materialdan durýar. Şeýle-de bolsa, jemgyýetçilik ösüşiniň zerurlygy sebäpli köp adam ykdysady amatly we berk Prefab saýlaýar.Konteýner jaýlary, Konteýner jaýlary näme?Onuň artykmaçlygy nirede?Bu makala sizi tanyşdyrar.

XSF-800 (10)

1. Senagat artykmaçlyklary
Magdançylyk we nebit pudagy ýaly kyn şertleri bolan pudaklar üçin konteýner jaýlaryny ulanmak has amatly we çalt.Önümler sahypa eltilenden soň, çylşyrymly gurnama prosesi bolmazdan, wagt we ýeri tygşytlamazdan gönüden-göni ulanylyp bilner we ýerdäki ýaşaýyş we iş ýerlerinde işleýänlere tiz rahatlyk berip biler.

XSF-800 (14)
2. Ulag artykmaçlyklary
Önümleriň köpüsine transport wagtynda dürli faktorlar täsir eder, bu bolsa transportyň bahasyny we wagtyny artdyrar.Konteýner jaýlarynyň ýokary integrirlenen we modully aýratynlyklary sebäpli önümiň prosesi birneme ýönekeý bolup, komponentleriň ýitmegini we zaýalanmagyny azaldýar.Ulagyň arzan bahasy: Uzak aralyga ugratmaga uýgunlaşmak üçin konteýner jaýy birnäçe bölege bölünýär: üçek, ýer, sütün we tagta.Birnäçe jaý köp ummany tygşytlap, göni ummany daşamak üçin bir konteýner ölçegli garaşsyz paketde gaplanyp bilner.eltip bermek üçin çykdajylar.

XSF-800 (23)

Öňünden taýýarlanan konteýner jaýlaryny öndüriji hökmünde size ýokary hilli we arzan önümler bilen üpjün etmegi, siziň bilen doly aragatnaşyk saklamagy we kanagatlanarly çözgüt hödürlemegi kepillendirip bileris.Özüňiziň konteýner jaýyňyzy sazlamaly bolsaňyz, bizem edip bileris., maslahatyňyzy kabul ediň.


Iş wagty: Awgust-04-2022