Hytaýda hünär öndürýän zawod, ýokary hilli gurluşyk materiallary 900X1800mm

Gysga düşündiriş:

Hytaý hünär zawody Mermer görnüşi Qualityokary hilli gurluşyk materiallary pol kafel 900X1800mm zawod, ýokary hilli önümler, ajaýyp hyzmat, bäsdeşlik bahasy we çalt eltip bermek.Önümlerimiz we çözgütlerimiz içerki we daşarky bazarlarda gowy satylýar.Biziň kompaniýamyz ýokary hilli keramiki kafel üpjün edijileriniň biri bolmaga çalyşýar.Oorapyk ýa-da açyk bezeg gerek bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, size degişli maglumatlary we sitatalary bereris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER Wideo

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Ativearamaz ion tutuş beden mermer kafel, negatiw kislorod ionlaryny döredip bilýän tutuş beden mermer kafeldir.Öňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Şonuň üçin negatiw ion doly göwrümli mermer kafel, adamyň ýaşaýyş gurşawynyň saglygy üçin örän peýdaly negatiw ion kafelidir.

ÖNÜMLERIEC aýratynlygy

Ölçegleri 400x800 800x800 600x1200 750x1500 900x1800
Galyňlyk 9mm 11mm 11mm 11mm 11mm
Reňk Ak, çal, gara Ak, çal, gara Ak, çal, gara Ak, çal, gara Ak, çal, gara
Suw sorujy gatnaşygy 0,5% 0. 2% 0. 2% 0. 2% 0. 2%
Material Keramiki aşaky we syrçaly ýüz Keramiki aşaky we syrçaly ýüz Keramiki aşaky we syrçaly ýüz Keramiki aşaky we syrçaly ýüz Keramiki aşaky we syrçaly ýüz
Gaplamak çözgüdi 6 sany / sumka, 35KG 3 sany / sumka, 45KG 2 sany / sumka, 35KG 2 sany / sumka, 53KG 1 sany / sumka, 41KG
Ulanylyş ýeri Diwar we pol Diwar we pol Diwar we pol Diwar we pol Diwar we pol
Iň pes sargyt 1x20GP ISO gap 1x20GP ISO gap 1x20GP ISO gap 1x20GP ISO gap 1x20GP ISO gap

ÖNÜM KESELI

2
1
1
tu (3)
7
12

ÖNÜMLER ÜPJÜNÇILIGI

1. negativearamaz ionlary goýberiň

Negativearamaz ion kafelindäki tebigy minerallar howadaky suw molekulalaryna duşandan soň, toplanan yz zarýady suwy otrisatel ionlara we wodorod ionlaryna ionlaşdyrýar.

2. Zyýanly gazlary bölüň

Negativearamaz ion plitalary bilen bölünip çykýan negatiw ionlar, elektronyň redoks reaksiýasy arkaly ýapyk mebel, pollar, boýaglar we beýleki gurluşyk materiallary tarapyndan çykarylýan formaldegid we toluen ýaly zyýanly gazlary dargap biler.

Ativearamaz ionlar ammiak gazy ýaly gaharlandyryjy gazlary dargap biler we şol bir wagtyň özünde howadaky tozany biri-birine çekmek we ulalmak üçin howadaky tozanlardan başlap, tozan bölejiklerine çenli negatiw ionlaryň adsorbsion täsirini ulanyp biler. toprak.

3. Meşhur daş gurluşy

Köp kanally ýokary kesgitli inkjet tehnologiýasy, iň meşhur daşyň dokumasyny daşary ýurtlardan çykarmak üçin ulanylýar we kerpiçiň üstünde dürli şekilli we görnüşli mermer dokumasy şekillendirilýär.Imitasiýa daş effekti wepalylykda ýokary we reňki arassa we näzikdir.

4. Köp ýüzli bir daş

Bir daş köp taraply we gurluşy tekiz we tebigydyr.Kafeliň ýeke-täk gurluşy sebäpli döredilen programma çäklendirmesinden dynýar.Asma effekti, tebigy daşyň umumy ulanylyş täsirini hakykatdanam dikeldýän güýçli görüş duýgusy bilen tebigy gödek daş ýaly dürli-dürli.

5. Aşgazan garşylygy

Çig mal gözegçiligi, kerpiç düzmek, peçiň temperaturasyna gözegçilik we geýmäge garşylyk talaplary gaty we talap ediji, önümler berk we gaty, Mohs gatylygy pudagyň öňdebaryjy derejesine ýetýär.Kafeliň üstünde gaty zat bilen yzly-yzyna çyzylsa, çyzgylar görkezilmeýär we tehniki derejesi we gaty berkligi we geýim garşylygy görkezýän täze derejesi ýaly tekiz.

6.Antifouling

Açyk effektli arassa tehnologiýany ulanyp, birnäçe takyk çap etmek tehnologiýasy bilen bilelikde, ýagtylygyň aşagynda ýalpyldawuk daşyň tebigy döwülmegi aýdyň dikeldilýär.

Soýa sousy, kofe we ​​beýleki hapalar ýazylýar, çygly, kerpiçiň üstüne damýar, bäş minut garaşyň, soň bolsa polotensa bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň, kerpiçiň üstünde hiç hili hapalyk ýok.

7. Suwuň siňdirilmegi

Keramiki plitalaryň hiline baha bermek üçin gaty görkeziji hökmünde suwuň siňdirilmegi, hyzmat ediş möhletini köp derejede kesgitleýär.Negativearamaz ion tutuş beden mermer kafel, plitkalaryň suw siňdiriş derejesiniň ≤0.5% boljak milli standartyna doly laýyk gelýär.

Zawod fotosuraty

微 信 图片 _20220714143930
微 信 图片 _20220714143936
微 信 图片 _20220714143939

BIZ hakda

Zawodyň suraty

Kompaniýa, import we eksport biznesi boýunça dürli hyzmatlar bilen halkara alyjylara hyzmat etmegi maksat edinýär, ýöne dizaýn, önümçilik, global satyn alyşlar, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak, logistika, daşary ýurt gurnama we ş.m. bilen çäklenmeýär, üpjün ediş çägimize modully jaýlar, mebel, elektrik girýär enjamlar, sanitariýa enjamlary, gurluşyk materiallary we senagat we söwda bilen baglanyşykly beýleki ýükler.

Biz hytaý modully öý öndüriji we üpjün ediji, Islän wagtyňyz biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • 400 × 800 seriýaly öý bezegi negatiw Ion mermer kafel

   400 × 800 seriýaly öý bezegi negatiw Io ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • 400 × 800 görnüşli tutuş beden orta plastinka negatiw ion mermer kafel

   400 × 800 görnüşli tutuş beden orta plastinka negat ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • 600 × 1200 mermerden ýasalan plitkalar, öý poly we diwar bezegi hökmünde ulanylyp bilner

   600 × 1200 mermerden ýasalan plitkalar, ulanylyp bilner ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • Hytaýda ýasalan bezeg üçin 600 × 1200 negatiw Ion mermer kafel

   Ornamenta üçin 600 × 1200 negatiw Ion mermer kafel ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...

  • Diwar we pol hökmünde 600 × 1200 tutuşlygyna mermer plitalary ulanylyp bilner

   600 × 1200 tutuşlygyna mermer plitalary ...

   ÖNÜMLER WideoÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinter etmek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...