Diwar örtmek üçin tebigy gara / ak / pasly şifer / Daş diwar panelleri / üçek / pol / asma bezegi

Gysga düşündiriş:

Geologiki taýdan, Slate çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan emele gelen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, üçek şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

Geologiki taýdan, Slate çökündi ýa-da wulkan kül ýataklaryndan emele gelen inçe däneli metamorf gaýadyr, metamorfizmiň üsti bilen himiki we gurluş taýdan üýtgedilipdir.Slaýtda döwülmegiň iki kesgitlenen ugry bar - ýarylmagy we däne.Bular şiferi inçejik listlere bölmäge mümkinçilik berýär, soňra kesilip, üçek şiferlerine we beýleki köp sanly programmalara bölünip bilner.

CDPH Slate, tebigy şifer plitalarynyň hiliniň önümiň hakyky aýratynlyklarynda-da, hödürläp biljek nyrhlarymyzyň bäsdeşlik ukybynda-da müşderilerimiziň garaşyşlaryndan has ýokary bolmagyny üpjün etmek üçin köp ýyllyk tejribämizi ulanýar.

Şiferimiz diwar plitalary, pol plitalary, üçek plitalary, asma daş, basgançaklar, päsgelçilikler, Kerbstone, däli daşlar, baýdak daşlary, basgançaklar, basgançaklar, ädimler, diwar we çipler üçin ulanylyp bilner.

NYME ÜÇIN Tebigat daşyny we amaly saýlaýarsyňyz

Näme üçin tebigat daşyny saýlaýarsyňyz? GÖRNÜŞLER
Dürli reňkler
Gowy izolýasiýa
Gurmak aňsat
Arassalamak üçin amatly
Tebigat bilen bilelikde dem alyň
Owadan bezeg täsirli
Çygly ýerler - Hawa
Içki diwarlar - Hawa
Içki gatlar - Hawa
Suw aýratynlygy - Hawa
Daşarky gaplar - Hawa
Daşky örtük - Hawa

Esasy maglumat

Material 100% tebigy şifer daşy Haryt Gara şifer, gök şifer, çal şifer, posly şifer
Daş görnüşi plitkalar, gaplar, basgançaklar, basgançaklar, gapaklar, gysgyçlar we ş.m. Üçin ulanyň ýapyk, açyk, diwar, pol, basgançaklar, basgançaklar we ş.m.
Dykyzlygy 2 .7– 2.9 (g / cm3) Ölçegi we tamamlanmagy Custöriteleşdirilen
Şahadatnama ISO9001, CE, SGS MOQ 100 inedördül metr, kiçi synag buýrugyny kabul ediň
Gaplamak Agaç sandyk ,Agaç palet ,Agaç çarçuwasy , we ş.m. Hil ABC synp ;Tejribeli QC tarapyndan ähli önümler siziň islegiňiz boýunça barlanýar.
Tölegiň şerti Görüşde L / C ,T / T ,Western Union Söwda şertleri EXW, FOB, CIF, CNF we ş.m.
Gelip çykyşy Hytaý Önümçilik kuwwaty Aýda 20000 inedördül metr
Nusgalar Mugt nusgalar bar, ýük ýygnamak nusgasy.

SIZE HAKYNDA

ululygy1

Reňk saýlamak

GYSGAÇA TERJIME

GURBANÇYLYK WE GÖRNÜŞ

KESEL okuwlary

KOMPANI PRA PROFILI

1998-nji ýylda döredilen CDPH, Hytaýdan we daşary ýurtlardan Granit, Bazalt, Slate we Medeniýet Daş ýaly tebigy daş önümleri üçin hünärmen we öňdebaryjy üpjünçi.

CDPH gurluşykçylar we söwda daş hünärmenleri üçin tebigy daş plitalary we gap-gaçlary, taýaklary, medeni daşlary, gabion diwarlaryny gözleýänler üçin Tebigy daşlar çözgüdi bilen üpjün edýär…

Daş plitkalarymyz, gapaklarymyz, şkaflarymyz we kerpiçlerimiz köplenç diwar örtmek, köpçülik meýdançasy, awtoulag duralgalary, ýol, peýzaapes, howuz taraplary, basgançaklar, ojaklar, duşlar we jaýyň beýleki ýörite döredilen ýerleri üçin ulanylýar.

Tebigy daşyň özboluşly gurluşy, tebigy duýgy döredýär .Bize ýokary hilli, baha, dürlilik we hyzmat hödürleýäris.

Isleýän ululygyňyzy / reňkiňizi / materialyňyzy / amaly meýdanyňyzy aýdyň,soň size has gowy kömek edip bileris, häzir habarlaşyň!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • Gara / gök / çal / sary / pasly şifer / sary goňur / Medeniýet daşy üçin rustik

   Gara / gök / çal / sary / pasly şifer / sary ...

   Esasy maglumatlar 100% tebigy daş Haryt şifer, kwars, granit, gum daşlary we ş.m. Daş reňkler Ak, çal, goňur, gara, pasly, gyzyl, gülgüne, ýaşyl we ş.m. Içki we daşarky diwar, bag, villa, ýaşaýyş otagy, ýatylýan otag we ş.m. Ölçegli tekiz tagtasy: 150 × 600mm galyňlygy Abt 10 - 35mm şahadatnama ISO9001, CE, SGS MOQ 100sqm, kiçi synag buýrugyny kabul ediň Gaplaýyş tekiz tagtasy: 4pcs / karton, 36cartons / sandyk, 32crates / konteýner Sawn we gödek töleg şertleri. ..

  • Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeni daş / üçek plitalary

   Pol üçin gara / pasly şifer plitalary / Medeniýetli ...

   Tebigy şifer daş materiallary içerki we daşarky bezeg üçin oňat gurluşyk materiallarydyr.Olar ygtybarly we köp taraply, ýapyk ýa-da açyk taslamaňyz üçin ajaýyp esas bolup hyzmat edýär.Slaýt, ýapyk we daşdan ýasalan daşlar üçin medeni daş ýasamak üçin umumy materialdyr, meselem, medeni daş diwar şkaflary, medeni daşdan ýasalan daşlar, medeni daş kamin daş-töweregi, medeni daş gapy daş-töweregi.Şifer medeniýetli daş gurluşykda we abatlaýyş işlerinde giňden ulanylýar ...

  • Asma / pol / diwar örtmek / ýapyk / açyk bezeg üçin gök daş kafel şifer

   Asma / pol / diwar klasy üçin gök daş kafel şifer ...

   CDPH Slate, ýokary hili we gözelligi üçin saýlanan şifer pol plitalarynyň giň toplumyny hödürleýär.Ene tebigaty kämilleşdiriji däldi we islendik iki şifer plitanyň üstü hiç haçan birmeňzeş däl.Bu "adam tarapyndan döredilen" nusgalaryň bäsleşip bilmeýän zady.Dürli reňkler, ululyklar we bezegler bilen birleşdirilen bu umumy özboluşlylyk, içerki dizaýn ideýaňyza laýyk görnüş we häsiýet döretmäge mümkinçilik berýär.Şifer pollarymyz hem gaty du ...

  • Gurluşyk materialy Köp nagyşly doly göwrümli mermer daş pol kafel

   Gurluşyk materialy Köp nagyşly doly beden Marbl ...

   ÖNÜM Wideo ÖNÜMLERINIES DÜZGÜNÖňki sungatda otrisatel ion keramiki plitalary durmuşa geçirmek we sinterlemek üçin tutuş beden düwünçegine ýa-da syrçaly gatlagyna negatiw ion goşundylaryny girizmek arkaly amala aşyrylýar.Negativearamaz ion kafel howa bilen kontaktda bolanda, ýaşyl we howpsuz bolan negatiw ionlaryň optimallaşdyrylan mukdary bilen otrisatel zarýadly howany emele getirip biler.Th ...